Recomendacións antes de solicitar un Modelo de utilidade


 • És recomanable utilitzar els formularis normalitzats disponibles en aquesta pàgina web, a l'apartat “Inici/Utilitats/Formularis”.
 • Per evitar invertir esforç i diners en una cosa que ja està inventada, és convenient conèixer l'Estat de la Tècnica. Per a això, es recomana fer una cerca prèvia en el camp tècnic de la invenció.

Aquesta cerca es pot realitzar:

  • De forma gratuïta, fent ús de les bases de dades d'invencions, disponibles tant en espanyol com en altres idiomes. A l'apartat de la web “Informació tecnològica/Cerques gratuïtes a internet” trobarà informació detallada sobre com realitzar pas a pas aquestes cerques.
  • Sol·licitant, amb pagament previ de taxa, un Informe Tecnològic de Patents (ITP). En aquest cas, un tècnic de l'OEPM farà una cerca prèvia de documents de patent i de literatura científica que s'hagin publicat a nivell mundial i analitzarà la seva relació amb la informació aportada pel sol·licitant (possible sol·licitud de patent o de model d'utilitat, projecte d'investigació i/o desenvolupament, qüestió tècnica determinada, etc.).

Recordi que una invenció és patentable quan és nova, implica activitat inventiva i té aplicació industrial. D'altra banda, cal comprovar que la seva invenció no estigui exclosa de protecció per model d'utilitat segons la legislació vigent (art. 4, 5 i 143 LP) (P. ex. descobriments, varietats vegetals...).

 • El model d'utilitat protegeix invencions amb menor rang inventiu que les protegides per patents, i consisteix, per exemple, a donar a un objecte una configuració o estructura de què es derivi alguna utilitat o avantatge pràctic.

El dispositiu, instrument o eina protegible pel model d'utilitat es caracteritza per la seva "utilitat" i "practicitat" i no per la seva "estètica" com passa amb el disseny industrial.

 • En relació amb les invencions de programari, quan la incorporació del codi a l'objecte suposi una mera juxtaposició d'aquests dos elements, no es considerarà susceptible de protecció com a model d'utilitat, ja que no s'està dotant l'objecte d'una configuració, estructura o constitució particular per incorporar aquest codi de la qual es derivi un avantatge tècnic associat. En aquest cas, l'avantatge radica en la informació proporcionada pel codi, fet que es considera com una forma de presentar informació que no és susceptible de protecció mitjançant model d'utilitat.

Quan per a la incorporació del codi a l'objecte sigui necessari adaptar-ne la configuració, o bé s'hi hagin d'afegir estructures addicionals, per exemple, una làmina de protecció del codi, sí que es considera que la invenció dota un objecte d'una configuració, estructura o constitució de la qual es deriven avantatges, de manera que l'objecte és susceptible de protecció com a model d'utilitat.

 • Eviti la divulgació prèvia de l'invent o que alguna publicació el descrigui, ja que això afectaria la novetat i la validesa del model d'utilitat que pugui sol·licitar.
 • Avaluï quin serà el mercat on vol explotar la seva invenció en exclusiva, i decideixi quin tipus de protecció seria més convenient en cada cas en funció de l'extensió d'aquest mercat (àmbit nacional, europeu o mundial). En funció de la decisió que prengui, podrà escollir la modalitat que més s'adapti a les seves necessitats: patent nacional o model d'utilitat, patent europea o sol·licitud internacional PCT. Pot ser recomanable presentar en primer lloc una sol·licitud nacional. D'aquesta manera obtindrà un dret de prioritat de dotze mesos que li permetrà ajornar la decisió d'ampliar la protecció a altres àmbits geogràfics.
 • Abans de presentar la sol·licitud comprovi si pot ser beneficiari d'alguna de les ajudes o exempcions previstes per la legislació vigent (per a més informació, consulti l'apartat de la web “Ajudes i subvencions”.
 • La redacció de la sol·licitud de model d'utilitat és fonamental per protegir correctament la seva invenció. En especial, les reivindicacions que recullen l'objecte per al qual es sol·licita la protecció. Hi ha professionals especialitzats en la redacció i tramitació de sol·licituds de patent i de model d'utilitat, els Agents de la Propietat Industrial. Si ho desitja, pot consultar el llistat d'Agents a l'apartat “Propietat Industrial/Agents de la propietat industrial”.
 • L'OEPM posa a la seva disposició un servei d'Examinador de Guàrdia, on podrà plantejar possibles dubtes en relació amb tot el que s'ha exposat anteriorment.