Lei 24/2015 - Recomendacións e ferramentas para presentar a solicitude