Preguntas frecuentes

Buscador de preguntas frecuentes

< Volver á lista de resultados

Resultados da procura

No caso de dispoñer dun nivel de renda baixo, é posible conseguir unha redución ou supresión de taxas? (Lei 11/1986)

A única axuda que xestiona a OEPM é o aprazamento do pagamento de patentes para solicitantes con baixos ingresos.

Este aprazamento permite que ás persoas cuxos ingresos non superen o cuádruplo do salario mínimo interprofesional, soliciten que lles sexa concedida a patente sen necesidade de satisfacer taxas de ningunha clase durante os tres primeiros anos, aínda que nos anos sucesivos deberá resarcir a OEPM das cantidades que deixase de aboar.

< Volver á lista de resultados