Preguntas frecuentes

Buscador de preguntas frecuentes

< Volver á lista de resultados

Resultados da procura

¿Como se mide o valor dunha patente?

Os métodos de taxación de patentes a efectos empresariais poden dividirse en dous grupos, cuantitativos e cualitativos. Os métodos cuantitativos de valoración de patentes ou de carteiras de patentes pretenden calcular o valor monetario da patente. Divídense en tres categorías básicas:

1. Método de custo: A teoría do custo atende ós custos que serían necesarios para desenvolver e patentar unha invención similar, ben dentro da mesma empresa, ben externamente. Este método adóitase usar na contabilidade ou rexistro de libros contables.

2. Método de mercado: Os métodos baseados no mercado valoran as patentes mediante a súa comparación cos prezos alcanzados en operacións recentes comparables. Estes métodos necesitan dun mercado activo, un intercambio comparable de PI entre dúas partes independentes e suficiente acceso á información sobre o prezo da operación.

3. Método de ingresos: Os métodos baseados nos ingresos miden os ingresos potenciais que se poden derivar dunha patente; o cálculo do valor actual da patente sobre a base dunha estimación dos ingresos futuros (menos os xuros).

Os tres métodos presentan vantaxes e inconvenientes, daquela debe decidirse caso por caso cal é o máis axeitado. Polo tanto, sempre é boa idea dispor de asesoramento xurídico e profesional. Velaquí unha visión xeral das vantaxes e inconvenientes dos tres métodos:

 

Vantaxes

Inconvenientes

Método de custo

a patente faise visible nos libros da sociedade e increméntase o recoñecemento da patente.

- un indicador útil do valor da patente para aquelas patentes cuxos beneficios futuros aínda non son evidentes

- non hai unha correlación directa entre o custo de desenvolvemento e os ingresos futuros das patentes

- non se teñen en conta os ingresos futuros que xerarán as patentes

- o método de custos pode fomentar un gasto excesivo

Método de mercado

- é un método de taxación relativamente sinxelo

- é útil para comprobar a validez doutros métodos

- limitado a mercados formais de PI

- a información de prezos relevante polo xeral non é pública

- a singularidade dos PI fai difícil a comparación.

Método de ingresos

- relativamente sinxelo

- os datos necesarios é probable que estean dispoñibles nas contas anuais da sociedade e na información do mercado; pódense identificar ou estimar os fluxos de efectivo.

- pode resultar un método incerto e suxeito á hipóteses subxectivas

- é necesario estimar tanto os fluxos de efectivo incertos como os distantes, así como o tipo de desconto.

Precísanse distintos enfoques da taxación en función do destinatario, por exemplo, posibles investidores, xerentes internos, etcétera.

O método que prefiren a maioría das sociedades é o método dos ingresos.

< Volver á lista de resultados