Preguntas frecuentes

Buscador de preguntas frecuentes

< Volver á lista de resultados

Resultados da procura

Conflitos entre nomes de dominio e marcas

O rexistro de nomes de dominio réxese pola súa propia lexislación nacional e internacional (en función do tipo de dominio) e non é competencia da Oficina Española de Patentes e Marcas. Os conflitos que entre ambas as dúas modalidades puidesen xurdir deben dirimirse ante organismos internacionais de arbitraxe ou ante os tribunais.

Información xenérica sobre a cuestión (extraído da páxina do Rexistro da Propiedade Intelectual):

COMO SE RESOLVEN OS CONFLITOS ENTRE DEREITOS DE PROPIEDADE INDUSTRIAL, DENOMINACIÓNS SOCIAIS E NOMES DE DOMINIO?

Reviste transcendencia a prioridade temporal do signo correspondente

A) Marca ou nome comercial prioritario no tempo: o titular rexistral pode iniciar accións ante o tribunal de xustiza fronte ao que adoptase posteriormente ese mesmo nome ou outro confundible como denominación social para actividades mercantís iguais ou semellantes, e solicitar, entre outras medidas, o cesamento por parte da sociedade demandada na utilización dese distintivo (art. 34.3.d. Lei de marcas) e a modificación da súa denominación social. Ademais, os órganos rexistrais competentes para o outorgamento ou verificación de denominacións de persoas xurídicas denegarán o nome ou razón social solicitado se coincidise ou puidese orixinar confusión cunha marca ou nome comercial notorios ou renomeados nos termos que resultan da Lei de marcas, agás autorización do titular da marca ou nome comercial (Disposición adicional décimo cuarta da Lei de marcas).

Fronte a quen utilice ese distintivo como nome de dominio, xunto á posibilidade de acudir aos tribunais de xustiza (art. 34.3.f. Lei de marcas), pode facer uso dos procedementos administrativos de verificación e cancelación ante Red.es se o nome de dominio en cuestión incorre nalgunha das causas previstas para tal efecto.

B) Denominación social anterior: unha entidade que teña debidamente inscrita a súa denominación social poderá opoñerse en vía administrativa fronte a toda pretensión por parte dun terceiro de inscrición da súa denominación social como marca ou como nome comercial, se concorren os requisitos establecidos no art. 9.1.d. da Lei de marcas e igualmente poderá acudir aos tribunais de xustiza para solicitar a nulidade da devandita inscrición. Tamén poderá facer valer os seus dereitos fronte a quen inscriba a súa denominación social como nome de dominio nos termos descritos no apartado A).

C) Nome de dominio anterior: quen teña o seu nome de dominio debidamente inscrito poderá acudir ante os tribunais de xustiza fronte quen inscriba ese nome como marca, nome comercial ou denominación social, e invocar a lexislación sobre competencia desleal, a existencia de mala fe (art. 51.1.b Lei de marcas) e calquera outro motivo no que fonde o seu dereito. Este tipo de accións xudiciais reviste especial dificultade.

< Volver á lista de resultados