Beneficios de protexer signos distintivos, invencións e deseños


A continuación expoñémoslle os beneficios de protexer as marcas e invencións.

¿Por que deben protexerse as marcas?

Se ben a maioría das empresas comprende o interese que reviste o uso das marcas para diferenciar os seus produtos dos dos seus competidores, non todas son conscientes do importante que é protexelas a través do rexistro.

O rexistro dunha marca outórgalle á empresa o dereito exclusivo a impedir que terceiros comercialicen produtos idénticos ou similares coa mesma marca ou utilizando unha marca tan similar que poida crear confusión.

Se a empresa non rexistra a marca, os investimentos que realice na comercialización dun produto poden resultar infrutuosos xa que os seus rivais poderían utilizar a mesma marca ou unha tan similar que poida confundirse para comercializar produtos idénticos ou similares. Se un competidor adopta unha marca similar ou idéntica, os consumidores poderían comprar por erro o produto do competidor. Isto non só diminuirá as ganancias da empresa e confundirá os seus clientes, senón que danará a súa reputación e imaxe, especialmente se os produtos rivais son de calidade inferior.

Dado o valor das marcas e a importancia que unha marca pode ter para o éxito dun produto no mercado, é crucial asegurarse de que está rexistrada no mercado ou nos mercados pertinentes.

Ademais, pode concederse unha licenza sobre a marca a outras empresas, o que representaría unha fonte adicional de ingresos. As marcas tamén poden ser obxecto de acordos de franquía.

Unha marca que goce de boa reputación entre os consumidores tamén pode empregarse para obter financiamento de institucións financeiras, que cada vez son máis conscientes de que o éxito comercial das empresas depende en boa medida das marcas.

As marcas:

— garanten que os consumidores distingan os produtos

— permiten ás empresas diferenciar os seus produtos

— son un instrumento de comercialización e permiten proxectar a imaxe e a reputación dunha empresa

— poden ser obxecto de concesión de licenzas e proporcionar unha fonte directa de ingresos a través de regalías

— representan un factor determinante nos acordos de franquía

— poden ser importantes activos comerciais

— incitan as empresas a investir no mantemento ou na mellora da calidade do produto

— poden ser útiles para obter financiamento

¿Por que protexer os deseños industriais?

Un deseño industrial engade valor ó produto, faino máis atractivo e rechamante para os clientes e pode mesmo converterse no principal motivo de compra do produto. Polo tanto, a protección dos deseños valiosos adoita ser unha parte fundamental da estratexia comercial de calquera deseñador ou fabricante.

Ao protexer un deseño industrial mediante o seu rexistro nunha oficina de propiedade industrial (PI) de ámbito nacional ou rexional, o titular obtén os dereitos exclusivos de impedir a súa reprodución ou imitación non autorizada por parte de terceiros. Trátase dunha práctica que responde á lóxica empresarial, pois mellora a competitividade dunha empresa e adoita achegar ganancias adicionais mediante unha ou varias das formas que se indican a continuación.

— Ó rexistrar un deseño adquírese o dereito de impedir a súa reprodución ou imitación por parte da competencia, co que se fortalece a posición competitiva.

— O rexistro dun deseño valioso contribúe a obter un mellor rendemento do capital investido, en crear e comercializar o produto e, polo tanto, supón unha mellora dos beneficios.

— Os deseños industriais son activos empresariais que poden incrementar o valor comercial dunha empresa e os seus produtos. Canto máis éxito ten un deseño, maior é o seu valor comercial para a empresa.

— Un deseño protexido pode tamén cederse (ou venderse) a outros mediante a concesión dunha licenza e o pagamento dun cantidade determinada, modo que permite acceder a mercados inabordables doutro xeito.

— O rexistro dos deseños industriais fomenta a competencia leal e as prácticas comerciais honradas, o que, á súa vez, promove a produción dunha ampla diversidade de produtos atractivos pola súa forma.

Razóns para protexer os deseños industriais:

— Para impedir que os copien

— Política da empresa

— Para adiantarse á competencia

— Cuestión de prestixio

— Para evitar que pensen que estou copiando

Razóns para patentar as invencións:

— Unha sólida posición non mercado e unha vantaxe competitiva. Unha patente concede ó seu titular o dereito exclusivo de impedir a outros que utilicen comercialmente a invención patentada, reduce deste modo a incerteza, o risco e a competencia de imitadores.

— Aumento dos beneficios e mellor rendemento dos investimentos. Se a empresa investiu unha cantidade importante de tempo e diñeiro en I+D, a protección por patente das invencións resultantes contribuirá a recuperar os gastos e obter un maior rendemento dos investimentos.

— Ingresos adicionais procedentes da concesión dunha licenza sobre a patente ou da súa cesión. Como titular dunha patente, pode ceder baixo licenza os seus dereitos sobre a invención a outros a cambio de sumas fixas ou regalías, co fin de xerar ingresos adicionais para a empresa.

— Acceso á tecnoloxía mediante a concesión de licenzas cruzadas. Se a súa empresa está interesada en tecnoloxía que é propiedade doutros, pode utilizar as patentes das que é titular a súa propia empresa para negociar acordos de concesión de licenzas cruzadas.

— Acceso a novos mercados. A cesión de patentes baixo licenza a outros pode proporcionar acceso a novos mercados, que doutro xeito serían inaccesibles. Para facelo, a invención debe estar protexida tamén nos mercados estranxeiros correspondentes.

— Redución dos riscos de infracción. Ao obter a protección por patente, poderá impedir que outros patenten a mesma invención, e reducirá tamén vos riscos de infrinxir vos dereitos doutros ao comercializar vos seus produtos. Se ben unha patente non proporciona por se mesma a «liberdade de uso» da invención, impide que outros patenten invencións similares ou idénticas e proporciona unha indicación de que a invención que patentou é nova e significativamente diferente do «estado dá técnica».

— Aumento da capacidade de obter financiamento a un tipo de xuro razoable. A titularidade de patentes (ou a licenza para utilizar as patentes detidas por outros) pode aumentar a súa capacidade para obter capital e poñer un produto no mercado.

— Posuír unha patente aumenta notablemente a súa capacidade de tomar medidas legais con éxito contra os que copien ou imiten a súa invención protexida.

— Dar unha imaxe positiva á súa empresa. Algunhas empresas mencionan ou enumeran as súas patentes nos anuncios co fin de proxectar cara ó público unha imaxe innovadora. Fonte: Guías sobre a propiedade industrial para PEMES (OEPM-OMPI).