Unha empresa debe adoptar sempre a forma xurídica de sociedade mercantil?


Non necesariamente. Non todas as empresas que se crean adoptan a forma xurídica de sociedade mercantil. Polo tanto, é recomendable consultar previamente un asesor especializado na materia (avogado, notario...) sobre a conveniencia ou non de constituír unha sociedade mercantil, e a forma social que esta, se for o caso, adoptaría.