Ministerio de Industria, Turismo y Comercio LogoMinisterior
 

Estatuaren laguntzak

 

 
Patenteak eta erabilgarritasun-ereduak tramitatzeko eta mantentzeko zenbait tasatako % 50eko murrizketa pertsona fisiko eta enpresa txiki eta ertainentzat.

 

Eskaera aurkezteagatik, Teknikaren Egoerari buruzko Txostena (IET) eskatzeagatik, azterketa substantiboagatik eta 3., 4. eta 5. urtekoengatik, ekintzaile diren pertsona fisiko eta ETEentzat tasen % 50eko murrizketa.

 

2017ko apirilaren 2tik aurrera eskatzen diren patente- eta erabilgarritasun-eskubideen deskontua.

 

Patenteen kasuan, murrizketa hori azterketa eta azterketa substantiboa eskatzeko tasetara ere zabalduko da.

 

Aurreko onura jasotzeko, ekintzaileak, ETE nahiz pertsona fisikoa izan, tasak murrizteko eskaera aurkeztu beharko du eta  ekintzailea dela frogatu, agiri hauekin:

 

  • Pertsona fisikoek  jarduera ekonomikoa egin dutela frogatu beharko dute. Horretarako, Enpresaburuen, Profesionalen eta Atxikitzaileen Erroldan alta egindako agiria aurkeztu ahal izango dute, edo zuzenbidean onartutako beste edozein bitarteko erabili.
  • “ETE” izaera duten ekintzaileek, zuzenbidean onartutako edozein bitartekoren bidez, frogatu ahal izango dute enpresa- edo lanbide-jarduera ekonomikoa egiten dutela eta 250 langile baino gutxiago dituztela, urtean 50 milioi euro baino gutxiagoko negozio-bolumena dutela eta 43 milioi euro baino gutxiagoko balantzea dutela (Europako Batzordearen 2003/361/EE Gomendioa, 2003ko maiatzaren 6koa).

 

Unibertsitate publikoetarako Espainiako hobaria, % 50ekoa, patente eta ereduak tramitatzeko tasa eta mantentze-tasa guztietan, eta % 100erako aukera, ustiapena frogatzen badute.

 

OEPMk % 100eko hobaria onartuko du Espainiako unibertsitate publikoentzat, baldin eta patentea edo erabilgarritasun-eredua ekonomikoki benetan eta eraginkortasunez ustiatu dutela egiaztatzen badute, honako bi epe hauen artean beranduen amaitzen den epearen barruan: lau urte patentea eskatzen denetik, edo hiru urte kontzesioa argitaratzen denetik.

 

Benetan eta eraginkortasunez ustiatu izanaren baldintza bete beharko da, adierazitako epea igaro ondoren eta patentearen edo erabilgarritasun-ereduaren eskubideak indarrean dirauen bitartean. Baldintza hori betetzen dela egiaztatu egingo da dagokion tasaren % 50 ordaintzen den bakoitzean, eta ordaindutako tasen zenbatekoa gero itzultzea eskatu ahal izango da.

 

 

Industria Jabegoa eta Sozietateen gaineko Zergaren Legea Patent Box

 

Patent Box legezko figura bat da, enpresen hazkunde ekonomikoa sustatzea helburu duena, aktibo ukiezinen bidez, hala nola patenteak, erabilgarritasun-ereduak, sendagaiak eta produktu fitosanitarioak babesteko ziurtagiri osagarriak, legez babestutako marrazki eta ereduak, baldin eta ikerketa, garapen eta berrikuntza teknologikoko jardueretatik eratortzen badira, eta erregistro-software aurreratuaren bidez, ikerketa- eta garapen-jardueretatik eratorria.

 

Patent Box-ek, aipatutako aktibo ukiezinak erabiltzeko eskubidearen lagapenetik edo ustiapenetik  eratorritako zerga-oinarrira gehitu beharreko diru-sarreren portzentaje handi bat murriztea ahalbidetzen du (berehalako zergaren salbuespena).

 

Inolaz ere ez dute erabiltzeko eskubidearen lagapenetik edo ustiapenetik eratorritako errentak murrizteko eskubiderik emango, ez eta marken, obra literario, artistiko edo zientifikoen transmisiotik datozenak (hauek barne: film zinematografikoak, laga daitezkeen eskubide pertsonalak, baita irudi eskubideak, programa informatikoenak, ekipamendu industrial, komertzial edo zientifikoenak) ezta aurreko atalean adierazitako eskubide edo aktiboetatik eratorritakoak ere.

 

Espainian, 2018rako Estatuko Aurrekontu Orokorrei buruzko uztailaren 3ko 6/2018 Legearen 68. artikuluak (“Zenbait aktibo ukiezinetatik datozen errenten murrizketa”) arautzen du, Sozietateen gaineko Zergari buruzko azaroaren 27ko 27/2014 Legearen 23. artikuluak aldatu zuena.

 

 Sozietateen gaineko Zergari buruzko Legearen 23. artikuluaren idazketa berriaren arabera, ikerketa eta garapeneko eta berrikuntza teknologikoko jardueretatik datozen patenteak, erabilgarritasun-ereduak, sendagaien eta produktu fitosanitarioen ziurtagiri osagarriak eta legez babestutako marrazki eta ereduak erabiltzeko edo ustiatzeko eskubidea lagatzetik datozen errenta positiboek, eta ikerketa eta garapeneko jardueretatik eratortzen den software aurreratu erregistratuetatik datozenak, honako koefiziente honen emaitza ehuneko 60z biderkatuz jasotzen den portzentajean txikitzeko eskubidea izanen dute zerga-oinarrian:

 

KOEFIZIENTEA =

Lagatzailearen aktibo ukiezinaren SORKUNTZAREN zuzeneko gastuak + enpresari LOTU GABEKO AZPIKONTRATAZIOAREN gastuak

Lagatzailearen aktibo ukiezina SORTZEKO gastuak + AZPIKONTRATAZIO-gastuak

(lotuak eta lotu gabeak) + aktibo ukiezina EROSTEKO gastuak

 

Koefizientearen zenbakitzailearen zenbatekoa %30ean handituko da, baldin eta zenbakitzaileak izendatzailearen zenbatekoa gainditzen ez badu.

 

Aurreko koefizientean ez dira honako hauek sartu behar: finantza-gastuak, ondasunen amortizazioak eta aktiboaren sorkuntzarekin zuzenean lotuta ez dauden gastuak. Aurreko koefizientearen emaitza ezin da inoiz 1 baino handiagoa izan.

 

Formula honen bitartez, zenbat eta handiagoa izan izendatzailea, hau da, zeharkako gastuak (lotutako hirugarrenekin egindako azpikontratazioarenak edo sorkuntza gastuen zenbatekoari dagokionez eskuratzearenak) orduan eta txikiagoa izango da enpresa lagatzaileari aplikagarria zaion murrizketa.

 

Honen bitartez zera bilatzen da: jarduera asmatzaile batean aritu izana egiaztatzen duten zergadunak izan daitezen neurri handiagoan zerga-murrizketaren onuradun, hirugarrenei enkargatu edo erosten dietenen ordez, jarduera asmatzaile horren emaitza Espainian edota atzerrian izanik ere. 

 

Informazio gehiago

 

 

Informazio gehiagorako eta harremanetarako:

 

Administrazio zergaren Estatu Agentzia

 

Telefonoa: 91 554 87 70 (eta 901 335 533 telefono-zenbakia ere bai)

 

Nazioartekotzeko laguntzak