Ministerio de Industria, Turismo y Comercio LogoMinisterior
 

Diferències entre noms de domini i la denominació social

Noms de domini

 

 

Un nom de domini és un identificador usat en Internet per localitzar una màquina o grup de màquines a la Xarxa.

 

Les màquines en Internet s'identifiquen mitjançant un nombre únic anomenat "adreça IP" (per exemple 194.69.254.2). Les adrecis IP no són intuïtives ni senzilles de recordar, per la qual cosa és necessari crear una entitat que, d'una manera més intuïtiva, ens permeti recordar una màquina o grup de maquines que presten serveis d'Internet (Web, correu, ftp…).

 

Per què tenir un domini?

 

Un Domini permet a una persona o empresa tenir presència en Internet, i que sigui possible el corresponent accés als mateixos des de qualsevol punt de la Xarxa. El domini es converteix en el nom de referència d'una determinada persona o empresa en Internet, així mateix des d'aquest domini es poden articular tots els serveis que l'usuari desitgi (Web, correu, ftp,… ).

 

Què són els "Top levels domains" (Dominis de primer nivell)?

 

Un Top Level Domain (TLD), és el més alt nivell de categorització d'un nom en Internet. Dins del sistema de noms de domini en Internet el primer nivell ocupa la baula més alta dins de la jerarquia que ofereix la Xarxa.

 

Quins tipus de "Top levels domains" (Dominis de primer nivell) existeixen?

 

Existeixen dos tipus de "Top levels domains" (Dominis de primer nivell), els dominis genèrics, que no tenen cap vinculació territorial els més coneguts són ".com", ".org", ".net", i ".edu".

 

Els dominis territorials o anomenats (ccTLD) són els corresponents als codis territorials de cada país (com per exemple ".és", ".fr", ".uk", ".pt" …) aquests dominis estan gestionats per l'autoritat d'assignació de cada país que estableix la normativa per a l'assignació lliurement.

 

Quina diferència existeix entre un domini ".com" i ".és"?

 

Els noms de domini registrats baix ".com" i ".és" són noms de segon nivell; ".com" és un Top Level Domain o domini de primer nivell genèric; d'igual forma ".és" és un domino de primer nivell però, en comptes de genèric, és territorial.la diferència bàsica és respecte a la normativa i autoritat d'assignació. Els dominis baix ".com" igual que altres dominis genèrics (".com", ".net", ".org", ".info" o ".biz") es concedeixen internacionalment per diferents registradors repartits per tot el món, existint molt poques regles d'assignació.

 

Els dominis baix ".és" són assignats per l'autoritat d'assignació espanyola Red.es i és imprescindible la vinculació del sol·licitant amb Espanya, tenint unes regles que garanteixen la seguretat en l'assignació, evitant l'ocupació de dominis amb finalitats especulatives, i per tant donant una major seguretat a l'usuari.

 

 

 

On es registren els noms de domini .és

 

L'Entitat Pública Empresarial Red.es, adscrita al Ministeri d'Assumptes Econòmics i Transformació Digital a través de la Secretaria d'Estat de Digitalització i Intel·ligència Artificial, té legalment encomanades una sèrie de funcions que persegueixen millorar els servicvios públics a través del desenvolupament d'una economia digital i la convergència digital amb Europa.

 

Red.es entre altres funcions té assignada la gestió del registre de noms de domini d'Internet sota el codi de país corresponent a Espanya ".és", que inclou la tramitació de sol·licituds i assignació de dominis, d'acord amb la normativa corresponent, així com la realització de les funcions tècniques necessàries per garantir el correcte funcionament del sistema de dominis a Espanya i a la xarxa global d'Internet, participant en els organismes internacionals que coordinen la gestió del sistema de noms de domini.

 

Què és dominio.es ?

 

La unitat dominio.es integrada en l'Entitat Pública Empresarial Red.es´, és responsable de la gestió del registre de noms de domini en Internet sota el codi de país “.és”:

 

Per sol·licitar el registre d'un domini  cal comprovar que estigui disponible,  determinar el tipus de domini i qui pot sol·licitar-ho

 

 

Pot registrar-se noms de domini de segon nivell (sota l'indicatiu ".és") o de tercer nivell (sota qualsevol d'aquests indicatius: .com.es, .nom.es, .org.es, .edu.es i .gob.es), sotmesos a règims diferents. La normativa dels noms de segon nivell ofereix un ampli grau de seguretat a l'empresari i els requisits per al registre d'un nom són més restrictius que en el tercer nivell. El tercer nivell té unes exigències menors i uns requisits que permeten l'accés al registre amb molta més facilitat que el segon nivell.

 

L'1 de juny de 2005 va entrar en vigor l'Ordre Ministerial ITC/1542/2005, de 19 de maig, per la qual s'aprova el Pla Nacional de Noms de domini d'Internet sota el Codi corresponent a Espanya (".és") i en el mateix s'estableix el marc normatiu dels diferents tipus de noms de domini baix ".és".

 

Pot sol·licitar qualsevol dels següents dominis amb total llibertat:

 

 • Dominis que s'assignen de forma automàtica:

 

 • ".és", per identificar el seu nom, la seva empresa, el seu organisme en Internet. Exemples:

 

 • loquequiera.es

 

 •  minombre.es

 

 •  miempresa.es

 

 •  miorganismo.es

 

 •  ".com.es" para qualsevol tipus d'activitat a un preu molt reduït, per exemple concierto.com.es

 

 • "nom.es", per al teu nom, per exemple martaperez.nom.es

 

 • ".org.es" para la teva organització exemple caritas.org.es

 

 • Dominis que requereixen verificació prèvia:

 

 • ".edu.es" si ets una organització educativa, oficialment reconeguda, per exemple colegioxxx.edu.es

 

 • ".gob.es" Reservat a institucions governamentals, per exemple ministerio.gob.es

 

El seu domini ".és" serà assignat de forma immediata i automàtica d'acord a l'ordre d'arribada, per això el primer sol·licitant serà el primer a obtenir-ho. Ha de tenir en compte:

 

 • Que no estigui assignat amb anterioritat.

 

 • Que compleixi amb les normes de sintaxis.

 

 • Que no estigui inclòs en la llista de termes prohibits.

 

 • Que no estigui inclòs en la llista de termes reservats.

 

Els Dominis de Tercer Nivell, ".com.es", ".nom.es" i ".org.es", li ofereixen tota l'agilitat necessària perquè pugui disposar del seu domini en Internet de manera immediata i amb tota llibertat. Per exemple:

 

 • www.lamejorlibreria.com.es

 

 • www.currogarcia.nom.es

 

 • www.fundacion-salud.org.es

 

Els indicatius ".gob.es" i ".edu.es" facilitaran a Organismes Públics i Entitats i Institucions relacionades amb l'Ensenyament o la Recerca a Espanya la seva identificació en Internet. Aquests dominis requereixen una verificació prèvia,requerint un termini màxim de 24 hores per al seu registre. Per exemple:

 

 •  www.ayuda-pymes.gob.es

 

 • www.formacionadistancia.edu.es

 

A través d'Agent Registrador

 

Els noms de domini poden sol·licitar-se a través dels Agents Registradors acreditats. Per a això accedeixi al site de l'Agent Registrador triat i sol·liciti el seu nom de domini facilitant les dades necessàries per al seu registre.

 

Els Agents Registradors ofereixen una sèrie d'avantatges addicionals que a més de facilitar-li la gestió del registre i renovació de noms de domini, li permetran optimitzar i explotar l'ús del seu domini.

 

Directament amb ESNIC

 

Pot registrar el seu nom de domini directament amb ESNIC. Per a això ha d'accedir al formulari on ha d'introduir les dades necessàries pel registro.si ha sol·licitat dominis sota els indicatius ".és",".com.es", ".nom.es" i ".org.es", aquest serà assignat de forma automàtica una vegada faci efectiu el pagament del mateix.

 

Les sol·licituds de dominis ".gob.es" i ".edu.es", requereixen comprovacions prèvies, per la qual cosa el termini mitjà per a l'assignació és de 24 hores.

 

Dades necessàries per registrar

Les dades que Vè. deu tenir en compte per registrar el seu nom de domini són els següents:

 

 •  Nom del domini triat (utilitzi el cercador per comprovar que està lliure)
 •  Les seves dades personals:
 •  Nom i Cognoms
 •  Domicili
 •  NIF
 •  Telèfon
 •  Email Dades d'Organització (si va a registrar el domini per a la seva Empresa o Organització):
  • Nom
  • Domicili
  • CIF

 

Totes aquestes dades, inclosa una adreça d'email a través de la qual es mantindrà la comunicació, són imprescindibles. Existeixen altres dades (servidors DNS, persones de contacte tècnic o de facturació) que Vè. podrà facilitar a l'ESNIC quan ho estimi oportú.

 

Denominacions Socials

 

 

QUÈ ÉS EL REGISTRE MERCANTIL CENTRAL?

 

L'organització registral mercantil a Espanya està integrada pel Registre Mercantil Central i els Registres Mercantils territorials, ambdues institucions sota la dependència del Ministeri de Justícia.

 

El Registre Mercantil Central, previst ja en la reforma del Codi de Comerç de 21 de Julio de 1973 (arts. 17 i 18), es configura legalment en la Llei de Reforma Mercantil 19/1989 de 25 de Julio, i posteriorment en el Reial decret 1784/1996, de 19 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament del Registre Mercantil, que va substituir l'anterior Reglament del Registre Mercantil de 22 de desembre de 1989. El Registre Mercantil Central va començar a operar l'1 de gener de 1990.

 

La seu actual del Registre Mercantil Central es troba situada a Madrid, en la calli Príncep de Vergara, número 94.

 

QUINS SÓN LES SEVES FUNCIONS?

 

Les funcions bàsiques del Registre Mercantil Central són les següents, d'acord amb el previst en l'art. 379 del vigent Reglament del Registre Mercantil:

 

 1. L'ordenació, tractament i publicitat merament informativa de les dades que rebi dels Registres Mercantils.
 2. L'arxiu i publicitat de les denominacions de societats i entitats jurídiques
 3. La publicació del "Butlletí Oficial del Registre Mercantil".
 4. La gestió del Registre relatiu a les societats i entitats que haguessin traslladat el seu domicili a l'estranger sense pèrdua de la nacionalitat espanyola.
 5. La comunicació a l'Oficina de Publicacions Oficials de les Comunitats Europees de les dades al fet que es refereix l'article 14 del Reglamento CE 2157/2001 del Consell, de 8 d'octubre, pel qual s'aprova l'Estatut de la Societat Anònima Europea.

 

 

 

La denominació social compleix una funció identificadora de la societat en el tráfico mercantil com a subjecte de relacions jurídiques, i al que, per tant, se li atribueixen uns drets i obligacions. Equivaldria al nom i cognoms d'una persona física, però sent en aquest cas el d'una societat que opera en el tráfico econòmic.

 

Per tant, cal reconèixer les diferències conceptuals entre les denominacions socials i els signes distintius de les empreses (noms comercials, marques,...), dirigits a la protecció de les activitats comercials realitzades per la societat mercantil.

 

Algunes de les diferències entre els signes distintius i les denominacions socials són:

 

 1. A una societat li correspon una única denominació social, però pot posseir una cartera de signes distintius variada per als seus diferents productes o serveis.
 2. La denominació social és obligatòria per a la constitució d'una societat, mentre que els signes distintius no, encara que són una potent eina per a l'estratègia comercial i empresarial.
 3. El caràcter distintiu d'un signe és requisit per al seu registre, no accedint a aquest quan es tracta d'un element merament descriptiu. Per contra, les denominacions socials poden ser estrictament descriptives (amb algunes excepcions sobre termes genèrics).
 4. L'examen al que se sotmet la denominació social és de cerca d'equivalències entre les anterioritats, mentre que el dels signes distintius també s'examinen similituds perquè el criteri essencial és l'existència o no d'un risc de confusió amb elles.
 5. Els signes distintius poden compondre's per dibuixos, imatges, sons, multimèdia i fins i tot hologrames. Les denominacions socials han de ser en tot caso paraules.

 

La denominació social i els signes distintius de l'empresa no tenen per què coincidir. Un s'utilitza en el tráfico jurídic i els segons en el comerç

 

 

 

No necessàriament. No totes les empreses que es creen adopten la forma jurídica de societat mercantil. Per tant, és recomanable consultar prèviament a un assessor especialitzat en la matèria (advocat, Notario,...) sobre la conveniència o no de constituir una societat mercantil, i la forma social que aquesta, si escau, adoptaria.

 

 

 

Sí. Existeix la possibilitat de consulta prèvia de la disponibilitat o no d'una denominació, abans de sol·licitar la corresponent certificació.

 

La nota simple de denominacions tindrà un caràcter merament informatiu, i es limitarà a expressar si la denominació figura o no registrada.

 

El contingut d'aquesta consulta no condiciona ni prejutja la posterior qualificació del Registrador Mercantil Central en expedir, si escau, la corresponent certificació negativa.

 

La consulta prèvia de denominació podrà efectuar-se directament a la seu del Registre a través d'un formulari imprès, per correu ordinari mitjançant l'enviament d'una sol·licitud o una carta o per mitjans telemàtics a través de la pàgina web del Registre Mercantil Central.

 

 

 

 

 

En la sol·licitud han de consignar-se les següents dades:

 

 • INTERESSAT o BENEFICIARI de la certificació:

 

La sol·licitud de certificació haurà d'incloure el nom d'un dels fundadors o promotors. En cas de modificació de la denominació, l'interessat o beneficiari és la pròpia societat o entitat inscrita que pretén canviar la seva denominació.

 

 • DENOMINACIÓ SOCIAL:

 

En cada sol·licitud de Certificació negativa es consignaran fins a un màxim de tres denominacions per ordre de preferència.

 

 •  FORMA SOCIAL:

 

En la denominació social haurà de figurar la indicació de la forma social o la seva abreviatura, no havent d'incloure's aquesta en la denominació triada.

 

Les sol·licituds es poden presentar:

 

 • Petició presencial: Directament en les oficines del Registre Mercantil Central, mitjançant la formalització del corresponent imprès de sol·licitud de Certificació. Amb la presentació es dona un resguard per recollir la certificació a partir del quart dia hàbil des del moment en què s'efectua aquella.

 

 • Petició per correu ordinari o missatgeria: Per correu ordinari o missatgeria: Remetent una sol·licitud de denominació a les oficines del Registre Mercantil Central. El Registre remetrà la certificació, favorable o no favorable, contra reemborsament a l'adreça indicada en la sol·licitud.

 

 • Petició per mitjans telemàtics: S'haurà d'emplenar l'imprès que apareix a la pàgina web www.rmc.es i enviar-ho per mitjans telemàtics. Immediatament es facilita per via telemàtica una referència alfanumèrica confirmant la recepció de la sol·licitud en el Registre. L'endemà es remitent pel mateix sistema telemàtic el nombre de presentació que li ha correspost a la sol·licitud dins de l'ordre general de peticions de denominació social. El Registre remetrà la certificació favorable o no favorable per la via que l'usuari hagi indicat en el formulari de sol·licitud (per correu ordinari, correu certificat, recollida a la seu del Registre Mercantil Central o mitjançant entrega telemàtica signada electrònicament pel Registrador). A la pàgina web oferim la possibilitat de fer un seguiment de l'estat de les sol·licituds de certificació de denominació social cursades per aquest mitjà.

 

En un termini de tres dies hàbils des de la presentació de la sol·licitud, el Registrador Mercantil Central qualificarà si la composició de la denominació s'ajusta o no als criteris establerts en la vigent normativa sobre denominacions.

 

 

Expedida la certificació que no figura registrada la denominació sol·licitada, aquesta quedarà reservada a favor de l'interessat o beneficiari de la certificació  mitjançant la seva incorporació a la Secció de denominacions, amb caràcter provisional, durant el termini de SIS MESOS, explicats des de la data de la seva expedició. Si en aquest termini no es presentés en el Registre la sol·licitud d'inscripció, la denominació caducarà i es cancel·larà d'ofici.

 

No obstant això, la certificació negativa tindrà una vigència de TRES MESOS a l'efecte de l'atorgament d'escriptura davant Notario, explicats des de la data de la seva expedició pel Registrador Mercantil Central. Caducada la certificació, l'interessat podrà sol·licitar la seva renovació. A la sol·licitud de renovació haurà d'acompanyar-se la certificació caducada (art. 414 RRM).

 

 

D'acord amb l'establert en l'art. 15 O.M. de 30/12/91, "Si la persona al favor de la qual s'hagués expedit la certificació negativa pretengués obtenir un duplicat al·legant pèrdua o destrucció de l'original, haurà de publicar aquest fet en la Secció d'Anuncis i Avisos Legals del Butlletí Oficial del Registre Mercantil.

 

Transcorreguts quinze dies des de la publicació sense que s'hagués al·legat oposició per persona alguna davant el Registre Mercantil Central, el Registrador expedirà el duplicat en el qual constarà el seu caràcter de tal i la data de la publicació. (...)"