Ministerio de Industria, Turismo y Comercio LogoMinisterior
 

Procediment de nul·litat i caducitat

 

Procediment administratiu de nul·litat

 

A través d'un procediment de nul·litat, i prèvia petició d'un interessat, l'OEPM podrà declarar la nul·litat d'un registri de marca, nom comercial o marca internacional amb efectes a Espanya, declarant-s'en aquest cas la invalidesa de la concessió del registri.

 
  • 1. Sol·licitud de la nul·litat
  • 2. Trasllat de nul·litat i inici de la fase contradictòria
  • 3. Prova d'ús
  • 4. Requeriments
  • 5. Tancament de la fase contradictora
  • 6. Resolució

1

Sol·licitud de la nul·litat

És podrà presentar una sol·licitud de nul·litat de marca davant l'OEPM basant-s'en una dels causis de nul·litat absolutes o relatives, recollides en la Llei de Marquis.

2

Trasllat de nul·litat i inici de la fase contradictòria

És traslladarà la sol·licitud de nul·litat al titular de la marca impugnada perquè en el termini de 2 mesos contesti a la mateixa presentant els a el·legacions i proves que consideri pertinents.

3

Prova d'ús

El titular de la marca impugnada, en la seva contestació, podrà demanar al sol·licitant de la nul·litat, que provi l'ús dels marquis anteriors en els quals basa la seva sol·licitud. Si el sol·licitant aporta documentació probatòria de l'ús, és traslladarà de la mateixa perquè el titular presenti els seves a el·legacions en el termini d'1 mes.

4

Requeriments

L'OEPM podrà requerir als parts, quantes vegades consideri necessari, perquè, en un termini d'entre 10 dies i 1 mes, contestin als a el·legacions o proves presentades per l'altra part.

5

Tancament de la fase contradictora

Una vegada que els parts hagin presentat els seves a el·legacions i proves l'OEPM acordarà la fi de la fase contradictòria.

6

Resolució

L'OEPM resoldrà sobre la sol·licitud de nul·litat presentada. Aquesta resolució serà susceptible de recurs d'alçada davant la pròpia OEPM en el termini d'1 mes donis de la seva publicació en el BOPI.

 

 

 

Procediment administratiu de caducitat

 

A través d'un procediment de caducitat, i prèvia petició d'un interessat, l'OEPM podrà declarar la caducitat de marquis, noms comercials o marquis internacionals amb efectes a Espanya, que, a causa de circumstàncies que s'hagin produït amb posterioritat al registri, puguin estar culpables en els causis de caducitat que recull la Llei de Marquis.

 

 

1

Solicitud de la caducidad

Es podrà presentar una sol·licitud de caducitat de marca davant l'OEPM basant-se en una de les causes recollides en la Llei de Marques: falta d'ús, vulgarización del signe o signes enganyosos.

 

Així mateix, existeixen causes de caducitat específiques per a les marques col·lectives o de garantia.

2

Traslado de la caducidad e inicio de la fase contradictoria

Es traslladarà la sol·licitud de caducitat al titular de la marca impugnada perquè en el termini de 2 mesos contesti a la mateixa presentant les al·legacions i proves que consideri pertinents.

3

Procedimiento de caducidad por falta de uso

En el cas que la caducitat es base en la falta d'ús, el titular del registre impugnat contestarà aportant la documentació probatòria corresponent.  Aquesta prova es traslladarà   al sol·licitant perquè presenti les seves al·legacions en el termini de 1 mes.

4

Requerimientos

L'OEPM podrà requerir a les parts, quantes vegades consideri necessari, perquè, en un termini d'entre 10 dies i 1 mes, contestin a les al·legacions o proves presentades per l'altra part.

5

Cierre de la fase contradictora

Una vegada que les parts hagin presentat les seves al·legacions i proves l'OEPM acordarà la fi de la fase contradictòria.

6

Resolución

L'OEPM resoldrà sobre la sol·licitud de caducitat presentada. Aquesta resolució serà susceptible de recurs d'alçada davant la pròpia OEPM en el termini de 1 mes des de la seva publicació en el BOPI.