Ministerio de Industria, Turismo y Comercio LogoMinisterior LogoMinisterior
 

Preguntes freqüents marques i noms comercials

La marca i el nom comercial són signes distintius que es protegeixen mitjançant títols atorgats per l'Estat i que confereixen al seu titular el dret exclusiu d'utilitzar-los en el tràfic econòmic, i impedir a d'altres l'ús a Espanya dels signes distintius protegits o altres idèntics o similars aplicats a productes o serveis idèntics o semblants.

La marca és un signe que permet als empresaris distingir els seus productes o serveis davant els productes o serveis dels competidors.

El nom comercial és el signe o denominació que identifica una empresa en el trànsit mercantil i que serveix per identificar-la, individualitzar-la i distingir-la de les altres empreses que desenvolupen activitats idèntiques o similars.

La denominació social és el nom que identifica a una persona jurídica en el tràfic mercantil com a subjecte de relacions jurídiques i, per tant, susceptible de drets i obligacions.

No cal que el nom comercial coincideixi amb la denominació social i pot es triar, per tant, un nom comercial diferent de la denominació social. Una mateixa persona natural o jurídica pot tenir, si ho desitja, diversos noms comercials per identificar activitats empresarials pertanyents a diferents sectors del tràfic econòmic.

Així, un fabricant de pantalons registraria com a nom comercial el que utilitzés en les seves activitats empresarials de fabricant i que serveixi per diferenciar-lo d'altres empresaris. La seva denominació social és la que ha d'emprar, per exemple, per signar contractes o donar d'alta treballadors a la seguretat social. El signe o nom amb què comercialitzi aquests pantalons serà la marca del producte. Tots aquests signes, a elecció de l'empresari, poden ser iguals o diferents, segons la seva conveniència.

En un símil amb la persona física la denominació social seria el "nom civil" de la persona física i el nom comercial seria el "nom artístic" amb el qual l'esmentada persona es presenta als seus clients al mercat.

Les marques i noms comercials s'inscriuen a l'Oficina Espanyola de Patents i Marques, les denominacions socials, al Registre Mercantil Central.

La marca és un signe que serveix per distingir productes o serveis al mercat.

El nom comercial no representa un producte o servei i serveix per identificar les activitats que desenvolupa una empresa en el tràfic mercantil i diferenciar-la de la resta d'empreses del mateix sector o diferent.

La marca és el signe distintiu per excel•lència i pot estendre's internacionalment per procediments establerts via el procediment de registre de la marca internacional o el de la marca europea/comunitària. En canvi això no és possible en el nom comercial que només podria protegir-se país per país i d'acord amb les normes nacionals de cada Estat.
 

La marca és un signe que serveix per distingir productes o serveis i que pot incloure formes bidimensionals i tridimensionals. El disseny industrial és un dret d'exclusiva que s'atorga sobre l'aparença externa d'un producte i que té requisits diferents a la marca. Són susceptibles de protecció les formes bidimensionals (per exemple, l'estampat d'una corbata) i les tridimensionals (per exemple, la forma d'una maleta, la carrosseria d'un cotxe).

És l'adreça d'una empresa, organització, associació o persona a Internet i permet que la seva informació, els seus productes o serveis siguin accessibles a tot el món a través de la xarxa.

Té una doble utilitat

- És el seu identificador a Internet, que serveix per identificar la seva empresa o les marques dels seus productes i serveis a la xarxa.

- La seva adreça a la xarxa és la forma més fàcil, ràpida i intuïtiva per localitzar un lloc a Internet.

Existeixen tres nivells de dominis d'Internet:

- Dominis de primer nivell són els que acaben en com, gob, edu, org (entre altres) i són assignats per institucions designades per l' ICANN. El registre de noms de domini baix .com, .org i .net no està sotmès a cap tipus de comprovació prèvia, s'assignen seguint el principi de "primer en arribar, primer servit".

- Els noms de domini de segon nivell són els que identifiquen el país. A Espanya correspon a Red.es l'assignació d'aquests dominis, que s'atorguen (si compleix els requisits) al primer que ho sol•licita. No podran ser objecte de sol•licitud com a noms de domini aquells que hagin estat prèviament assignats. També han de complir amb normes de sintaxi i no poden incloure termes reservats recollits en una sèrie de llistes (termes d'Internet i termes relatius a institucions nacionals o internacionals), tal com disposa la normativa corresponent.

- També correspon a RED.es l'assignació de dominis de tercer nivell: ".com.es", ".nom.es", ".org.es", ".gob.es" i ".edu.es". Aquests noms de domini de tercer nivell s'assignaran segons un criteri de prioritat temporal a la sol•licitud. No podran ser objecte de sol•licitud els noms de domini que hagin estat prèviament assignats. En l'assignació de noms de domini amb els indicatius " .gob.es" i " .edu.es" es verificarà amb caràcter previ a l'assignació el compliment dels requisits de legitimació continguts en la normativa vigent, així com el compliment de les normes de sintaxi. Els noms de domini de tercer nivell sota els indicatius ".com.es", ".nom.es", ".org.es" també han de complir amb normes de sintaxi i no poden incloure termes reservats recollits en una sèrie de llistes (termes d'Internet i termes relatius a institucions nacionals o internacionals), tal com disposa la normativa corresponent.