Ministerio de Industria, Turismo y Comercio LogoMinisterior
 

Preguntes freqüents marques i noms comercials

Es frecuente que las empresas elijan una denominación y la protejan como marca, nombre comercial, denominación social y nombre de dominio para concentrar sus esfuerzos y sus inversiones publicitarias.

Pueden coexistir registralmente marcas y nombres comerciales idénticos o similares, pertenecientes a titulares diferentes, pero destinados a ámbitos mercantiles distintos, siempre que excluyan el riesgo de error o confusión. No es posible la inscripción de una denominación social idéntica a otra anteriormente inscrita, aunque sus actividades mercantiles sean distintas. No es posible tampoco la inscripción de un nombre de dominio coincidente con otro anteriormente inscrito, sea cual sea la actividad que vaya a desarrollarse con uno y otro.

Las marcas y nombres comerciales se inscriben en la Oficina Española de Patentes y Marcas, las denominaciones sociales en el Registro Mercantil Central y los nombres de dominio bajo el ".es" en la Entidad Pública Empresarial Red.es, donde existe la Dirección de Dominios de Internet, conocida como ESNIC. Existen, por tanto, TRES REGISTROS DIFERENTES para la inscripción de estos signos identificativos con relevancia para la empresa.

El registre de noms de domini es regeix per la seva pròpia legislació nacional i internacional (en funció del tipus de domini) i no és competència de l'Oficina Espanyola de Patents i Marques. Els conflictes que entre ambdues modalitats poguessin sorgir s'han de dirimir davant d'Organismes Internacionals d'Arbitratge o davant dels Tribunals.

Informació genèrica sobre la qüestió (extret de la pàgina del Registre de la Propietat Intel•lectual):

COM ES RESOLEN ELS CONFLICTES ENTRE DRETS DE PROPIETAT INDUSTRIAL, DENOMINACIONS SOCIALS I NOMS DE DOMINI?

Té transcendència la prioritat en el temps del signe corresponent

A) Marca o nom comercial prioritari en el temps: el titular registral pot iniciar accions davant els Tribunals de Justícia enfront del que hagi adoptat posteriorment aquest mateix nom o un altre de confusible com a denominació social per a activitats mercantils iguals o similars, i sol•licitar, entre altres mesures, el cessament per part de la societat demandada en la utilització d'aquest distintiu (art. 34.3.d. Llei de marques) i la modificació de la seva denominació social. A més els òrgans registrals competents per a l'atorgament o verificació de denominacions de persones jurídiques denegaran el nom o raó social sol•licitat si coincidís o pogués originar confusió amb una marca o nom comercial notoris o reanomenats en els termes que resulten de la Llei de marques, tret d'autorització del titular de la marca o nom comercial (disposició addicional catorzena de la Llei de marques).

Davant qui utilitzi aquest distintiu com a nom de domini, juntament amb la possibilitat d'acudir als Tribunals de Justícia (art. 34.3.f. Llei de marques), pot fer ús dels procediments administratius de verificació i cancel•lació davant Red.es si el nom de domini en qüestió incorre en alguna de les causes previstes a aquest efecte.

B) Denominació social anterior: una entitat que tingui degudament inscrita la seva denominació social podrà oposar-se en la via administrativa davant tota pretensió, per part d'un tercer, d'inscripció de la seva denominació social com a marca o com a nom comercial si concorren els requisits establerts a l'art. 9.1.d de la Llei de marques, i igualment podrà acudir als Tribunals de Justícia per sol•licitar la nul•litat de la inscripció esmentada. També podrà fer valer els seus drets davant qui inscrigui la seva denominació social com a nom de domini en els termes descrits a l'apartat A).

C) Nom de domini anterior: qui tingui el seu nom de domini degudament inscrit podrà acudir davant els Tribunals de Justícia enfront de qui inscrigui aquest nom com a marca, nom comercial o denominació social, invocant la legislació sobre competència deslleial, l'existència de mala fe (art. 51.1.b Llei de marques) i qualsevol altre motiu en què fundi el seu dret. Aquest tipus d'accions judicials té especial dificultat.
 

Existen diversas clasificaciones según el parámetro que se siga en cada caso. Cabe destacar:

A) Según si existe una finalidad específica asociada a la general de diferenciar productos y servicios:

 • De productos y servicios: individualizan productos y servicios respectivamente. También se conocen como marcas individuales.
 • Colectivas: es aquella que sirve para distinguir en el mercado los productos o servicios de los miembros de una asociación de fabricantes, comerciantes o prestadores de servicios. El titular de esta marca es dicha asociación
 • De garantía: certifica las características comunes de los productos y servicios elaborados o distribuidos por personas debidamente autorizadas y controladas por el titular de la marca.

B) Según el formato del signo que se protege:

 • DENOMINATIVA: es la que está formada exclusivamente por palabras o letras, números en caracteres estándar, sin características gráficas, de disposición ni color.
 • FIGURATIVA: es aquel signo formado por palabras, letras o números con caracteres, estilización o disposición no estándar con o sin elementos gráficos o de color o que estén exclusivamente formada por elementos gráficos.
 • TRIDIMENSIONAL: son aquellas marcas que consisten en  una forma tridimensional.
 • DE POSICIÓN: son aquellos signos que consisten en la manera específica en que la marca se coloca o figura en el producto.
 • PATRÓN: son aquellos signos exclusivamente constituidos por un conjunto de elementos que se repiten periódicamente.
 • COLOR: son aquellas marcas compuestas exclusivamente por un solo color sin contornos o por una combinación de colores sin contornos.
 • SONORA: son aquellas marcas constituidas exclusivamente por un sonido o combinación de sonidos.
 • MOVIMIENTO: son aquellas marcas compuestas de un movimiento o un cambio en la posición de los elementos de la marca.
 • MULTIMEDIA: son las marcas constituidas por la combinación de imagen y sonido.
 • HOLOGRAMA: son las marcas compuestas por elementos con características holográficas.
 • OTROS: aquellas marcas que no estén cubiertas por ninguno de los otros tipos de marcas.

Quan se sol•licita una marca o nom comercial cal indicar els productes o serveis o activitats que volen ser protegits amb aquest signe distintiu.

Per a això existeix la Classificació internacional de Niça, que està composta per 45 classes, cada una de les quals agrupa un conjunt de serveis o productes que estan relacionats. Així mateix, en l'àmbit europeu existeix la classificació harmonitzada de productes i serveis, repositori de termes classificatoris validats i utilitzats per totes les oficines de la UE, l'EUIPO inclosa.