Ministerio de Industria, Turismo y Comercio LogoMinisterior

Preguntas frecuentes

 

Respondemos todas aquellas dudas referentes a los diferentes procesos implicados en la propiedad industrial.

Todas
Propiedad Industrial
Marcas y Nombres Comerciales
Marcas colectivas y de garantía
Prueba de uso
Marcas internacionales
Transformaciones
Patente nacional y modelo de utilidad
Certificado complementario de protección
Patente europea y validación
Solicitud internacional PCT
Restablecimiento de derechos
Transmisiones y licencias
Tasas
Gestión y valoración de patentes
Representación
Agentes de la propiedad industrial (API)
Examen de calificación europeo (EQE)
Representación y Brexit
Clasificaciones

Les al·legacions-contestació al suspens s'han de presentar en suport paper o en suport electrònic a través de la Seu Electrònica, al formulari habilitat a aquest efecte i amb els documents que s'hagin exigit als motius del suspens i la taxa corresponent, si escau.

Per motius de seguretat no s'admet la presentació d'escrits per correu electrònic.

Transcorreguts els terminis previstos per respondre a la notificació de suspens del corresponent procediment, tant si el sol·licitant ha contestat com si no, l'OEPM resol mitjançant una resolució motivada, que pot denegar totalment o parcialment la sol·licitud, segons la naturalesa del defecte.

No, un suspens vol dir que el procediment es paralitza, i s'estableixen uns terminis perquè el sol·licitant respongui.

En la resolució, l'OEPM pren una decisió final dins d'un procediment. Aquesta decisió pot ser: concedir una Marca o Patent, denegar un Disseny, etc. Contra la resolució dictada per l'Oficina es pot interposar recurs d'alçada en el termini d'un mes comptat a partir de la data de publicació de la resolució al BOPI (Butlletí Oficial de la Propietat Industrial).

Davant la sol·licitud d'un Dret de Propietat Industrial, ja sigui una Patent, una Marca o un Disseny, els tercers poden "oposar-se" a la concessió.

Per a això es presenta davant de l'OEPM el corresponent escrit, que es farà arribar al titular de la sol·licitud contra la qual s'hagi presentat l'oposició i aquest tindrà la possibilitat de respondre-hi.

A la vista de les oposicions presentades per tercers i de les corresponents al·legacions contestades pel titular de la sol·licitud l'OEPM dictarà una resolució motivada.