Ministerio de Industria, Turismo y Comercio LogoMinisterior

Preguntas frecuentes

 

Respondemos todas aquellas dudas referentes a los diferentes procesos implicados en la propiedad industrial.

Todas
Propiedad Industrial
Marcas y Nombres Comerciales
Marcas colectivas y de garantía
Prueba de uso
Marcas internacionales
Transformaciones
Patente nacional y modelo de utilidad
Certificado complementario de protección
Patente europea y validación
Solicitud internacional PCT
Restablecimiento de derechos
Transmisiones y licencias
Tasas
Gestión y valoración de patentes
Representación
Agentes de la propiedad industrial (API)
Examen de calificación europeo (EQE)
Representación y Brexit
Clasificaciones

Grazas á Propiedade Industrial obtéñense uns dereitos de exclusiva sobre determinadas creacións inmateriais que se protexen como verdadeiros dereitos de propiedade.

En España hai varios tipos de dereitos de Propiedade Industrial:

- Deseños industriais: protexen a aparencia externa dos produtos

- Marcas e Nomes Comerciais (Signos Distintivos): protexen combinacións gráficas e/ou denominativas que axudan a distinguir no mercado uns produtos ou servizos doutros semellantes ofertados por outros axentes económicos.

- Patentes e modelos de utilidade: protexen invencións consistentes en produtos e procedementos susceptibles de reprodución e/ou utilización con fins industriais

- Topografías de semicondutores: protexen o (esquema de) trazado das distintas capas e elementos que compoñen un circuíto integrado, a súa disposición tridimensional e as súas interconexións, é dicir, o que en definitiva constitúe a súa "topografía".

Para cada un destes dereitos hai unha lexislación aplicable que se pode consultar no apartado de “Normativa” da páxina web (http://www.oepm.es/es/propiedad_industrial/Normativa/)

Os dereitos de Propiedade Industrial permiten a quen os ostenta decidir quen pode usalos e como pode usalos.

Os devanditos dereitos outórganse mediante un procedemento polo organismo competente (en España a Oficina Española de Patentes e Marcas) e a protección que dispensan se estende a todo o territorio nacional.

O rexistro dos dereitos de Propiedade Industrial non é obrigatorio pero si recomendable, xa que o nacemento do dereito exclusivo sobre os mesmos nace do rexistro validamente efectuado.

Os documentos necesarios para solicitar a protección dun dereito de propiedade industrial difiren segundo a modalidade. De maneira xeral pódese indicar que os datos mínimos para obter unha data de presentación son os seguintes:

- Unha declaración expresa ou implícita de que se solicita o título.

- Datos que identifiquen o solicitante.

- No caso das patentes e modelos de utilidade, unha descrición.

- No caso dos signos distintivos e o deseño industrial, unha reprodución do signo distintivo ou do deseño industrial, xunto cunha indicación dos produtos aos que se vai aplicar

Á solicitude presentada outórgaselle día, hora e minuto de presentación e un número que identificará o expediente e non será nunca modificado.

No caso de que exista algunha irregularidade que impida outorgar unha data de presentación, notificaráselle ao solicitante para que emende nos prazos que indique a lei para cada unha das modalidades de propiedade industrial, e neste suposto, a data de presentación será a do día na que se recibise o escrito de emenda. Se non emenda, a solicitude considerase como desistida.

En España, a Propiedade Industrial protexe todas as creacións que están relacionadas coa industria: patentes e modelos de utilidade, signos distintivos e deseños.

Pola contra, a Propiedade Intelectual resérvase para a protección das creacións do espírito nas que queda plasmada a personalidade do autor, tratándose de creacións únicas e non producidas industrialmente ou en serie.

As devanditas creacións poden ser obras literarias e artísticas como as novelas, poemas e obras de teatro, películas, obras musicais, obras de arte, debuxos, pinturas, fotografías e esculturas ou deseños arquitectónicos, así como as regras para xogos e os programas de ordenador.

Para cada unha delas existen leis diferentes e os organismos encargados da súa xestión son tamén distintos: a Oficina Española de Patentes e Marcas intervén no recoñecemento dos dereitos de propiedade industrial e o Rexistro da Propiedade Intelectual no dos dereitos de propiedade intelectual.

A organización e enderezos do Rexistro da Propiedade Intelectual poden consultarse aquí.