Ministerio de Industria, Turismo y Comercio LogoMinisterior
 

Beneficios de protexer marcas e nomes comerciais

 

Por que deben protexerse as marcas e vos nomes comerciais?

 

A maioría dás empresas comprende ou interese que reviste ou uso dás marcas para diferenciar vos seus produtos e servizos dúas dúas seus competidores, aínda que non todas son conscientes do importante que é protexelas a través do rexistro.

 

Ou rexistro dunha marca outorga á empresa ou dereito exclusivo a impedir que terceiros comercialicen produtos idénticos ou similares coa mesma marca ou utilizando unha marca similar que poida crear confusión.

 

Lla empresa non rexistra a marca, vos investimentos que realice na comercialización dun produto poden resultar infrutuosas xa que vos seus rivais poderían utilizar a mesma marca ou unha similar que poida confundirse para comercializar produtos idénticos ou similares. Se un competidor adopta unha marca similar ou idéntica, vos consumidores poderían comprar por erro ou produto do competidor. Isto non só diminuirá as ganancias dá empresa e confundirá aos seus clientes, senón que danará a súa reputación e imaxe, especialmente se vos produtos rivais son de calidade inferior.

 

Dado ou valor dás marcas e a importancia que unha marca podar ter para ou éxito dun produto non mercado, é crucial asegurarse de que está rexistrada non mercado ou vos mercados pertinentes.

 

Ademais, podar concederse unha licenza sobre a marca a outras empresas, ou que representaría unha fonte adicional de ingresos. As marcas tamén poden ser obxecto de acordos de franquía.

 

Unha marca que goce de boa reputación entre vos consumidores tamén podar empregarse para obter financiamento de institucións financeiras, que cada vez son máis conscientes de que ou éxito comercial dás empresas depende en gran medida dás marcas.

 

As marcas e vos nomes comerciais:

 

  • Garanten que vos consumidores distingan vos produtos.

 

  • Permiten ás empresas diferenciar vos seus produtos.

 

  • Son un instrumento de comercialización e permiten proxectar a imaxe e a reputación dunha empresa.

 

  • Podar ser obxecto de concesión de licenzas e proporcionar unha fonte directa de ingresos a través de regalías.

 

  • Representan un factor determinante nos acordos de franquía.

 

  • Podar ser importantes activos comerciais.

 

  • Incitan ás empresas a investir non mantemento ou a mellora dá calidade do produto.

 

  • Podar ser útiles para obter financiamento.