Ministerio de Industria, Turismo y Comercio LogoMinisterior
 

Proceso de solicitude

 

1

Asegúrache de que o teu deseño é novo

Antes de rexistrar convén que che asegures de que a túa creación non foi rexistrada con anterioridade. Podes facer unha procura nas bases de datos dá OEPM. Tamén é conveniente comprobar as divulgacións dous competidores. Podes preparar unha representación gráfica dúas teus deseños apta para publicar e decidir a estratexia comercial.

2

Presentación da solicitude de rexistro

Debes indicar ou nome, dirección e pagar a taxa de solicitude. Actuar por medio de representante debes achegar ou poder de representación. Para beneficiarche do dereito de prioridade dunha solicitude anterior noutro país, debes indicalo non momento dá solicitude.  Podes pedir adiamento dá publicación. Lembra que para solicitudes múltiples todos vos deseños deben pertencer á mesma clase de Locarno.

Recomendamos a presentación de forma electrónica:

3

Emenda de defectos

Non caso de que existan defectos que impidan a publicación, a OEPM enviará unha notificación ao solicitante para que formule alegacións ou emende non prazo establecido.

4

Publicación no Boletín Oficial da Propiedade Industrial

Lla solicitude non presenta defectos que impidan a súa publicación ou lestes emendáronse en prazo, publícase non Boletín Oficial dá Propiedade Industrial e ábrese ou prazo de 2 meses para presentar oposicións de terceiros.

5

Traslado das oposicións ao titular

Non caso de que se presenten oposicións, dáse traslado ao titular do deseño para que non prazo de dous meses presente alegacións ou modifique ou deseño rexistrado. Se ou motivo dá oposición baséase en marcas anteriores rexistradas, ou titular do deseño impugnado pode pedir que ou opoñente probe ou uso desa marca, sempre que se dean determinadas circunstancias. É importante probar ou uso, pois de non facelo a oposición podería ser desestimada.

6

Cancelación ou mantemento

A OEPM realizará un exame de fondo dous requisitos de protección atendendo aos motivos presentados nas oposicións e as alegacións do titular. Finalmente, a OEPM resolverá mantendo ou cancelando ou deseño rexistrado. Esta resolución publicarase non Boletín Oficial dá Propiedade Industrial e fronte a ela podar interpor recurso de alzada non prazo de 1 mes desde a data de publicación dá resolución.