Ministerio de Industria, Turismo y Comercio LogoMinisterior

Preguntas frecuentes

 

Respondemos todas aquellas dudas referentes a los diferentes procesos implicados en la propiedad industrial.

Todas
Propiedad Industrial
Marcas y Nombres Comerciales
Marcas colectivas y de garantía
Prueba de uso
Marcas internacionales
Transformaciones
Patente nacional y modelo de utilidad
Certificado complementario de protección
Patente europea y validación
Solicitud internacional PCT
Restablecimiento de derechos
Transmisiones y licencias
Tasas
Gestión y valoración de patentes
Representación
Agentes de la propiedad industrial (API)
Examen de calificación europeo (EQE)
Representación y Brexit
Clasificaciones

No ámbito da Propiedade Industrial, enténdese por deseño industrial a aparencia ou ornamentación dun produto, ou dunha parte del, que fai que visualmente sexa diferente a outro sen ter en conta ningunha das súas características técnicas ou funcionais. A definición de produto é moi ampla e engloba tanto produtos industriais como artesanais.

Como norma xeral, un deseño industrial pode consistir en:

- obxectos tridimensionais, p. ex. mobles, zapatos, elementos bidimensionais, é dicir ornamentacións,

- unha combinación dos anteriores

- ademais do que podemos considerar tradicionalmente como deseño, tamén poden protexerse como tales as estruturas arquitectónicas, un escenario, a disposición do interior dunha tenda, un escaparate, unha portada dun libro ou revista, unha páxina web ou unha tipografía.

Nos modelos de utilidade protéxense invencións técnicas que resolven problemas técnicos, mentres que nos deseños industriais se protexe só a aparencia externa dun produto. O alcance de protección dun deseño industrial non chega ás características ditadas exclusivamente pola súa función técnica. Por exemplo, a protección dun deseño dun desaparafusador alcanzaría só á forma do mango que admitiría alternativas, pero non á punta cuxa forma vén determinada pola función de axustarse a un parafuso.

La Clasificación de Locarno es una Clasificación Internacional para los diseños industriales.

El solicitante no tiene obligación de indicarla cuando presenta la solicitud, ya que la protección que se obtiene al registrar un diseño es independiente de su clasificación.

La finalidad de la clasificación es, sobre todo, a efectos de búsqueda, no de protección en sí.

A protección en España obtense de varias formas:

- Vía nacional: A solicitude elabórase seguindo os requisitos establecidos pola LEI 20/2003, DE 7 DE XULLO, DE PROTECCIÓN XURÍDICA DO DESEÑO INDUSTRIAL.

- Vía comunitaria. Existe a posibilidade de obter un DESEÑO COMUNITARIO mediante unha única solicitude, que poderá presentar a elección do solicitante ante a OEPM para o seu traslado (mediante o pagamento dunha taxa de transmisión) á EUIPO ou directamente á EUIPO (Alacant). O devandito deseño é para todos os efectos único e se concederá, denegará ou anulará para todo o territorio da Unión Europea.

- Vía internacional. Por este procedemento, regulado polo Acordo da Haia que comprende as Actas de 1934, 1960 e a Acta de Xenebra de 1999, é posible realizar unha solicitude simultánea para 64 países ou rexións. A aplicación da Acta de 1934 está suspendida dende o 1 de xaneiro de 2010.