Ministerio de Industria, Turismo y Comercio LogoMinisterior

Preguntas frecuentes

 

Respondemos todas aquellas dudas referentes a los diferentes procesos implicados en la propiedad industrial.

Todas
Propiedad Industrial
Marcas y Nombres Comerciales
Marcas colectivas y de garantía
Prueba de uso
Marcas internacionales
Transformaciones
Patente nacional y modelo de utilidad
Certificado complementario de protección
Patente europea y validación
Solicitud internacional PCT
Restablecimiento de derechos
Transmisiones y licencias
Tasas
Gestión y valoración de patentes
Representación
Agentes de la propiedad industrial (API)
Examen de calificación europeo (EQE)
Representación y Brexit
Clasificaciones

Un debuxo ou modelo comunitario rexistrado outorga ao seu titular o dereito exclusivo a usalo en todos os Estados membros da Unión Europea e impide o uso por terceiros sen o seu consentimento.

De se producir calquera ampliación futura da Unión Europea, a validez de todo debuxo ou modelo comunitario rexistrado ou solicitado ampliarase de xeito automático ao novo territorio ampliado da UE, sen necesidade de presentar unha solicitude nin de pagar taxa ningunha.

As solicitudes poden presentarse directamente ante a EUIPO (persoalmente ou co servizo en liña e-filing) ou ben ante as oficinas nacionais da propiedade industrial.

O custo do rexistro dun debuxo/modelo comunitario é de 350 euros e as taxas que se aplican son a de rexistro, a de publicación e a de aprazamento, e varían en función do número de debuxos ou modelos incluídos na solicitude. 350 € sería a taxa mínima, para un só deseño.

O Deseño Comunitario rexistrado queda protexido nun principio durante un prazo de cinco anos, renovables por períodos de cinco anos ata un máximo de 25 anos, contados a partir da data de solicitude.

Na páxina https://euipo.europa.eu/ohimportal/es/ obtense información detallada sobre este sistema.

O Deseño Internacional enmárcase nun sistema de Rexistro Internacional de Deseños para países que están integrados no Acordo da Haia que comprende as Actas de 1934, 1960 e a Acta de Xenebra de 1999. A aplicación da Acta de 1934 está suspendida dende o 1 de xaneiro de 2010.

Co Acordo da Haia conséguese a simplificación e unificación dunha serie de trámites como serían o exame formal e a publicación, co obxecto de obter en cada un dos países designados un rexistro cos mesmos dereitos e obrigas como se se tratase dun deseño nacional.

Cunha única solicitude, nun único idioma e pagando unha única taxa en francos suízos pódese obter protección en multitude de países. . É tamén destacable que un Rexistro Internacional de Deseños é máis doado de xestionar que varios deseños nacionais, tanto en caso de renovación como en cambios de titularidade ou de representante. En resumo, é máis sinxelo obter protección noutros países e tamén a xestión posterior desta protección.

Poden solicitar un Rexistro de Deseño Internacional ante a OEPM as persoas físicas ou xurídicas que teñan nacionalidade española, ou teñan o seu domicilio en España, ou posúan un establecemento industrial ou comercial real e efectivo en España.

En caso de facelo a través da OEPM, a solicitude dun Rexistro de Deseño Internacional implica unha taxa de transmisión con independencia das taxas que deben aboarse á Oficina Internacional.

O Rexistro Internacional terá un período de validez inicial de cinco anos contados a partir da data do Rexistro Internacional. O rexistro poderá renovarse por períodos adicionais de cinco anos ata completar o período establecido por cada lexislación de cada Parte Contratante Designada.

Na páxina da OMPI é posible consultar información máis detallada sobre este sistema: http://www.wipo.int/treaties/es/registration/hague/

DIRECTAMENTE país por país, depositando las correspondientes solicitudes en cada uno de los países en los que se quiere registrar el diseño.

Mediante un DISEÑO INTERNACIONAL.

A través de un DISEÑO COMUNITARIO.

A instancia de solicitude, xunto co xustificante do pagamento de taxas, acompañada dunha representación gráfica de cada deseño.

Poderán incluírse de 1 a 7 perspectivas ou vistas que poderán agruparse nunha mesma reprodución cuxas medidas non excedan 26,2 x 17 cm.

Esta reprodución debe adherirse ou imprimirse sobre follas á parte, ou na páxina prevista para iso no formulario posto a disposición dos solicitantes.