Ministerio de Industria, Turismo y Comercio LogoMinisterior
 

Cesións e licencias

 

Vos Deseños Industriais son títulos de Propiedade Industrial (PI) que podes licenciar ou ceder.

 

Mediante a cesión cedes a propiedade do teu Deseño Industrial a terceiros, mediante as licenzas permites ou seu uso ou explotación a outras persoas, pero segues sendo ti ou “propietario”.

 

Ou teu deseño industrial engade valor ao produto, faino máis atractivo e rechamante aos clientes e podar mesmo converterse non principal motivo de compra do deseño.

 

Lestes activos intangibles protexidos, fan que poidas ceder (vender) ou teu título de PI ou mediante a concesión dunha licenza poidas obter ou pago dunha determinada cantidade, de tal maneira que ou deseño protexido, mesmo internacionalmente, poida acceder a outros mercados que doutra maneira serían inabordable. Todos lestes actos de transacción debes inscribilos na Oficina Española de Patentes e Marcas (OEPM). Outro beneficio engadido é que podes beneficiarche dunha redución nun 50% dá base impoñible dous ingresos derivados dá cesión de determinados activos intangibles, incluídos vos deseños industriais, a condición de que estes ingresos obtidos non superen en seis veces ou custo do intangible segundo establece ou artigo 23 dá Lei de imposto sobre Sociedades.

 

Ceder vos dereitos do teu deseño e ou país dá solicitude orixinaria non coincide, ou ou nome dá empresa é distinto, deberás presentar un Certificado de Cesión de Dereitos de Prioridade.

 

Para levar a cabo estas transaccións debes inscribilas na OEPM e comportan ou pago dunhas taxas.

 

Formularios:

 

 

Recomendamos a presentación electrónica dás solicitudes.

 

Normativa: