Ministerio de Industria, Turismo y Comercio LogoMinisterior
 

Diferenzas entre nomes de dominio e a denominación social

Nomes de dominio

 

 

 

Un nome de dominio é un identificador usado en Internet para localizar unha máquina ou grupo de máquinas na Rede.

 

As máquinas en Internet identifícanse mediante un número único chamado "dirección IP" (por exemplo 194.69.254.2). As direccións IP non son intuitivas nin sinxelas de lembrar, polo que é necesario crear unha entidade que, dunha maneira máis intuitiva, permítanos lembrar unha máquina ou grupo de maquinas que prestan servizos de Internet (Web, correo, ftp…).

 

Por que ter un dominio?

 

Un Dominio permite a unha persoa ou empresa ter presenza en Internet, e que sexa posible o correspondente acceso aos mesmos desde calquera punto da Rede. O dominio convértese no nome de referencia dunha determinada persoa ou empresa en Internet, así mesmo desde este dominio pódense articular todos os servizos que o usuario desexe (Web, correo, ftp,… ).

 

Que son os "Top levels domains" (Dominios de primeiro nivel)?

 

Un Top Level Domain (TLD), é o máis alto nivel de categorización dun nome en Internet. Dentro do sistema de nomes de dominio en Internet o primeiro nivel ocupa o elo máis alto dentro da xerarquía que ofrece a Rede.

 

Que tipos de "Top levels domains" (Dominios de primeiro nivel) existen?

 

Existen dous tipos de "Top levels domains" (Dominios de primeiro nivel), os dominios xenéricos, que non teñen ningunha vinculación territorial os máis coñecidos son ".com", ".org", ".net", e ".edu".

 

Os dominios territoriais ou chamados (ccTLD) son os correspondentes aos códigos territoriais de cada país (por exemplo ".es", ".fr", ".uk", ".pt" …) estes dominios están xestionados pola autoridade de asignación de cada país que establece a normativa para a asignación libremente.

 

Que diferenza existe entre un dominio ".com" e ".es"?

 

Os nomes de dominio rexistrados baixo ".com" e ".es" son nomes de segundo nivel; ".com" é un Top Level Domain ou dominio de primeiro nivel xenérico; de igual forma ".es" é un domino de primeiro nivel pero, no canto de xenérico, é territorial.A diferenza básica é respecto da normativa e autoridade de asignación. Os dominios baixo ".com" igual que outros dominios xenéricos (".com", ".net", ".org", ".info" ou ".biz") concédense internacionalmente por diferentes rexistradores repartidos por todo o mundo, existindo moi poucas regras de asignación.

 

Os dominios baixo ".es" son asignados pola autoridade de asignación española Rede.es e é imprescindible a vinculación do solicitante con España, tendo unhas regras que garanten a seguridade na asignación, evitando a ocupación de dominios con fins especulativos, e por tanto dando unha maior seguridade ao usuario.

 

 

 

Onde se rexistran os nomes de dominio .es

 

A Entidade Pública Empresarial Rede.es, adscrita ao Ministerio de Asuntos Económicos e Transformación Dixital a través da Secretaría de Estado de Dixitalización e Intelixencia Artificial, ten legalmente encomendadas unha serie de funcións que perseguen mellorar os servicvios públicos a través do desenvolvemento dunha economia dixital e a convergència dixital con Europa.

 

Rede.es entre outras funcións ten asignada a xestión do rexistro de nomes de dominio de Internet baixo o código de país correspondente a España ".es", que inclúe a tramitación de solicitudes e asignación de dominios, de acordo con a normativa correspondente, así como a realización das funcións técnicas necesarias para garantir o correcto funcionamento do sistema de dominios en España e na rede global de Internet, participando nos organismos internacionais que coordinan a xestión do sistema de nomes de dominio.

 

Que é dominio.es ?

 

A unidade dominio.es integrada na Entidade Pública Empresarial Rede.es´, é responsable da xestión do rexistro de nomes de dominio en Internet baixo o código de país “.es”:

 

Para solicitar o rexistro dun dominio  hai que comprobar que estea dispoñible,  determinar o tipo de dominio e quen pode solicitalo

 

 

Pode rexistrarse nomes de dominio de segundo nivel (baixo o indicativo ".es") ou de terceiro nivel (baixo calquera destes indicativos: .com.es, .nom.es, .org.es, .edu.es e .gob.es), sometidos a réximes diferentes. A normativa dos nomes de segundo nivel ofrece un amplo grao de seguridade ao empresario e os requisitos para o rexistro dun nome son máis restritivos que no terceiro nivel. O terceiro nivel ten unhas esixencias menores e uns requisitos que permiten o acceso ao rexistro con moita máis facilidade que o segundo nivel.

 

O 1 de xuño de 2005 entrou en vigor a Orde Ministerial ITC/1542/2005, do 19 de maio, pola que se aproba o Plan Nacional de Nomes de dominio de Internet baixo o Código correspondente a España (".es") e no mesmo establécese o marco normativo dos distintos tipos de nomes de dominio baixo ".es".

 

Pode solicitar calquera dos seguintes dominios con total liberdade:

 

 • Dominios que se asignan de forma automática:

 

 • ".es", para identificar o seu nome, a súa empresa, o seu organismo en Internet. Exemplos:

 

 • loquequiera.es

 

 •  minombre.es

 

 •  miempresa.es

 

 •  miorganismo.es

 

 •  ".com.es" para calquera tipo de actividade a un prezo moi reducido, por exemplo concerto.com.es

 

 • "nom.es", para o teu nome, por exemplo martaperez.nom.es

 

 • ".org.es" para a túa organización exemplo caritas.org.es

 

 • Dominios que requiren verificación previa:

 

 • ".edu.es" se es unha organización educativa, oficialmente recoñecida, por exemplo colegioxxx.edu.es

 

 • ".gob.es" Reservado a institucións gobernamentais, por exemplo ministerio.gob.es

 

O seu dominio ".es" será asignado de forma inmediata e automática de acordo á orde de chegada, por iso o primeiro solicitante será o primeiro en obtelo. Ten que ter en conta:

 

 • Que non estea asignado con anterioridade.

 

 • Que cumpra coas normas de sintaxes.

 

 • Que non estea incluído na lista de termos prohibidos.

 

 • Que non estea incluído na lista de termos reservados.

 

Os Dominios de Terceiro Nivel, ".com.es", ".nom.es" e ".org.es", ofrécenlle toda a axilidade necesaria para que poida dispor do seu dominio en Internet de maneira inmediata e con total liberdade. Por exemplo:

 

 • www.lamejorlibreria.com.es

 

 • www.currogarcia.nom.es

 

 • www.fundacion-salud.org.es

 

O indicativos ".gob.es" e ".edu.es" facilitarán a Organismos Públicos e Entidades e Institucións relacionadas co Ensino ou a Investigación en España a súa identificación en Internet. Estes dominios requiren unha verificación previa,requirindo un prazo máximo de 24 horas para o seu rexistro. Por exemplo:

 

 •  www.ayuda-pymes.gob.es

 

 • www.formacionadistancia.edu.es

 

A través de Axente Rexistrador

 

Os nomes de dominio poden solicitarse a través dos Axentes Rexistradores acreditados. Para iso acceda ao site do Axente Rexistrador elixido e solicite o seu nome de dominio facilitando os datos necesarios para o seu rexistro.

 

Os Axentes Rexistradores ofrecen unha serie de vantaxes adicionais que ademais de facilitarlle a xestión do rexistro e renovación de nomes de dominio, permitiranlle optimizar e explotar o uso do seu dominio.

 

Directamente con ESNIC

 

Pode rexistrar o seu nome de dominio directamente con ESNIC. Para iso ha de acceder ao formulario onde ten que introducir os datos necesarios para o rexistro.Se solicitou dominios baixo o indicativos ".es",".com.es", ".nom.es" e ".org.es", este será asignado de forma automática unha vez faga efectivo o pago do mesmo.

 

As solicitudes de dominios ".gob.es" e ".edu.es", requiren comprobacións previas, polo que o prazo medio para a asignación é de 24 horas.

 

Datos necesarios para rexistrar

Os datos que Vd. debe de ter en conta para rexistrar o seu nome de dominio son os seguintes:

 

 •  Nome do dominio elixido (utilice o buscador para comprobar que está libre)
 •  Os seus datos persoais:
 •  Nome e Apelidos
 •  Domicilio
 •  NIF
 •  Teléfono
 •  E-mail Datos de Organización (se vai rexistrar o dominio para a súa Empresa ou Organización):
  • Nome
  • Domicilio
  • CIF

 

Todos estes datos, incluída unha dirección de e-mail a través da que se manterá a comunicación, son imprescindibles. Existen outros datos (servidores DNS, persoas de contacto técnico ou de facturación) que Vd. poderá facilitar ao ESNIC cando o estime oportuno.

 

Denominacións Sociais

 

 

QUE É O REXISTRO MERCANTIL CENTRAL?

 

A organización rexistral mercantil en España está integrada polo Rexistro mercantil Central e os Rexistros mercantís territoriais, ambas as institucións baixo a dependencia do Ministerio de Xustiza.

 

O Rexistro mercantil Central, previsto xa na reforma do Código de Comercio do 21 de Xullo de 1973 (arts. 17 e 18), configúrase legalmente na Lei de Reforma Mercantil 19/1989 do 25 de Xullo, e posteriormente no Real Decreto 1784/1996, do 19 de xullo, polo que se aproba o Regulamento do Rexistro mercantil, que substituíu o anterior Regulamento do Rexistro mercantil do 22 de decembro de 1989. O Rexistro mercantil Central comezou a operar o 1 de xaneiro de 1990.

 

A sede actual do Rexistro mercantil Central atópase situada en Madrid, en cálea Príncipe de Vergara, número 94.

 

CALES SON As súas FUNCIÓNS?

 

As funcións básicas do Rexistro mercantil Central son as seguintes, de acordo con o previsto no art. 379 do vixente Regulamento do Rexistro mercantil:

 

 1. A ordenación, tratamento e publicidade meramente informativa dos datos que reciba dos Rexistros mercantís.
 2. O arquivo e publicidade das denominacións de sociedades e entidades xurídicas
 3. A publicación do "Boletín Oficial do Rexistro mercantil".
 4. A llevanza do Rexistro relativo ás sociedades e entidades que houberen trasladado o seu domicilio ao estranxeiro sen perda da nacionalidade española.
 5. A comunicación á Oficina de Publicacións Oficiais das Comunidades Europeas dos datos a que refírese o artigo 14 do Regulamento CE 2157/2001 do Consello, do 8 de outubro, polo que se aproba o Estatuto da Sociedade anónima Europea.

 

 

 

A denominación social cumpre unha función identificadora da sociedade no tráfico mercantil como suxeito de relacións xurídicas, e ao que, por conseguinte, atribúenselle uns dereitos e obrigas. Equivalería ao nome e apelidos dunha persoa física, pero sendo neste caso o dunha sociedade que opera no tráfico económico.

 

Por tanto, é preciso recoñecer as diferenzas conceptuais entre as denominacións sociais e os signos distintivos das empresas (nomes comerciais, marcas,...), dirixidos á protección das actividades comerciais realizadas pola sociedade mercantil.

 

Algunhas das diferenzas entre os signos distintivos e as denominacións sociais son:

 

 1. A unha sociedade correspóndelle unha única denominación social, pero pode posuír unha carteira de signos distintivos variada para os seus distintos produtos ou servizos.
 2. A denominación social é obrigatoria para a constitución dunha sociedade, mentres que os signos distintivos non, aínda que son unha potente ferramenta para a estratexia comercial e empresarial.
 3. O carácter distintivo dun signo é requisito para o seu rexistro, non accedendo a este cando se trata dun elemento meramente descritivo. Pola contra, as denominacións sociais poden ser estritamente descritivas (con algunhas excepcións sobre termos xenéricos).
 4. O exame ao que se somete a denominación social é de procura de equivalencias entre as anterioridades, mentres que o dos signos distintivos tamén se examinan similitudes porque o criterio esencial é a existencia ou non dun risco de confusión con elas.
 5. Os signos distintivos poden comporse por debuxos, imaxes, sons, multimedia e mesmo hologramas. As denominacións sociais han de ser en todo caso palabras.

 

A denominación social e os signos distintivos da empresa non teñen por que coincidir. Un utilízase no tráfico xurídico e os segundos no comercio

 

 

 

Non necesariamente. Non todas as empresas que se crean adoptan a forma xurídica de sociedade mercantil. Por tanto, é recomendable consultar previamente a un asesor especializado na materia (avogado, Notario,...) acerca da conveniencia ou non de constituír unha sociedade mercantil, e a forma social que esta, no seu caso, adoptaría.

 

 

 

Si. Existe a posibilidade de consulta previa da dispoñibilidade ou non dunha denominación, antes de solicitar a correspondente certificación.

 

A nota simple de denominacións terá un carácter meramente informativo, e limitarase a expresar se a denominación figura ou non rexistrada.

 

O contido de dita consulta non condiciona nin prexulga a posterior cualificación do Rexistrador Mercantil Central ao expedir, no seu caso, a correspondente certificación negativa.

 

A consulta previa de denominación poderá efectuarse directamente na sede do Rexistro a través dun formulario impreso, por correo ordinario mediante o envío dunha solicitude ou unha carta ou por medios telemáticos a través da páxina web do Rexistro mercantil Central.

 

 

 

 

 

Na solicitude deben consignarse os seguintes datos:

 

 • INTERESADO ou BENEFICIARIO da certificación:

 

A solicitude de certificación deberá incluír o nome dun dos fundadores ou promotores. En caso de modificación da denominación, o interesado ou beneficiario é a propia sociedade ou entidade rexistrada que pretende cambiar a súa denominación.

 

 • DENOMINACIÓN SOCIAL:

 

En cada solicitude de Certificación negativa consignaranse ata un máximo de tres denominacións por orde de preferencia.

 

 •  FORMA SOCIAL:

 

Na denominación social deberá figurar a indicación da forma social ou a súa abreviatura, non debendo incluírse esta en a denominación elixida.

 

As solicitudes pódense presentar:

 

 • Pedimento presencial: Directamente nas oficinas do Rexistro mercantil Central, mediante a formalización do correspondente impreso de solicitude de Certificación. Coa presentación dáse un resgardo para recoller a certificación a partir do cuarto día hábil desde o momento en que se efectúa aquela.

 

 • Pedimento por correo ordinario ou mensaxería: Por correo ordinario ou mensaxería: Remitindo unha solicitude de denominación ás oficinas do Rexistro mercantil Central. O Rexistro remitirá a certificación, favorable ou non favorable, contra reembolso á dirección indicada na solicitude.

 

 • Pedimento por medios telemáticos: Deberase cubrir o impreso que aparece na páxina web www.rmc.es e envialo por medios telemáticos. Inmediatamente facilítase por vía telemática unha referencia alfanumérica confirmando a recepción da solicitude no Rexistro. Ao día seguinte remítese polo mesmo sistema telemático o número de presentación que lle correspondeu á solicitude dentro da orde xeral de pedimentos de denominación social. O Rexistro remitirá a certificación favorable ou non favorable pola vía que o usuario indicase no formulario de solicitude (por correo ordinario, correo certificado, recollida na sede do Rexistro mercantil Central ou mediante entrega telemática asinada electronicamente polo Rexistrador). Na páxina web ofrecemos a posibilidade de facer un seguimento do estado das solicitudes de certificación de denominación social cursadas por este medio.

 

Nun prazo de tres días hábiles desde a presentación da solicitude, o Rexistrador Mercantil Central cualificará se a composición da denominación axústase ou non aos criterios establecidos na vixente normativa sobre denominacións.

 

 

Expedida a certificación de que non figura rexistrada a denominación solicitada, esta quedará reservada a favor do interesado ou beneficiario da certificación  mediante a súa incorporación á Sección de denominacións, con carácter provisional, durante o prazo de SEIS MESES, contados desde a data da súa expedición. Se nese prazo non se presentase no Rexistro a solicitude de inscrición, a denominación caducará e cancelarase de oficio.

 

Con todo, a certificación negativa terá unha vixencia de TRES MESES a efectos do outorgamento de escritura ante Notario, contados desde a data da súa expedición polo Rexistrador Mercantil Central. Caducada a certificación, o interesado poderá solicitar a súa renovación. Á solicitude de renovación deberá acompañarse a certificación caducada (art. 414 RRM).

 

 

De acordo con o establecido no art. 15 Ou.M. de 30/12/91, "Se a persoa a cuxo favor se expediu a certificación negativa pretendese obter un duplicado alegando perda ou destrución do orixinal, deberá publicar este feito na Sección de Anuncios e Avisos Legais do Boletín Oficial do Rexistro mercantil.

 

Transcorridos quince días desde a publicación sen que se alegou oposición por persoa algunha ante o Rexistro mercantil Central, o Rexistrador expedirá o duplicado no que constará o seu carácter de tal e a data da publicación. (...)"