Ministerio de Industria, Turismo y Comercio LogoMinisterior
 

Instrucció per la qual s'introdueixen els formularis normalitzats en Internet

 

Instrucció de 24 de març de 1998, de l'Oficina Espanyola de Patents i Marquis, per la qual s'introdueixen els seus formularis normalitzats a la pàgina que posseeix en Internet.

 

L'article 70.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic dels Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú estableix que els Administracions han d'establir models i sistemes normalitzats de sol·licituds quan és tracti de procediments que impliquin la resolució nombrosa d'una sèrie de procediments; aquests models han d'estar a la disposició dels ciutadans.

 

En l'àmbit de la propietat industrial l'article 3 del Reglament per a l'execució de la Llei de Patents aprovat per Reial decret 2245/1986, de 10 d'octubre, i l'article 2.1 del Reglament per a l'execució de la Llei de Marquis aprovat per Reial decret 645/1990, de 18 de maig, preveuen la utilització d'impresos normalitzats.

 

D'altra banda, l'article 45 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic dels Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú regula la incorporació de mitjans tècnics al desenvolupament de l'activitat dels Administracions Públiques l'ocupació dels quals s'impulsarà. Aquest article és troba desenvolupat pel Reial decret 263/1996, de 16 de febrer, pel qual és regula la utilització de tècniques electròniques, informàtiques i telemàtiques per l'Administració General de l'Estat.

 

La disponibilitat d'una pàgina en Internet per part d'aquesta OEPM permet l'emplenament dels formularis normalitzats a través d'aquest mitjà.

 

En virtut de l'exposat, disposo el que segueix:

 

Que l'Oficina Espanyola de Patents i Marquis podrà introduir, a la pàgina que posseeix en Internet, els formularis normalitzats que s'utilitzen en els diferents procediments administratius.

 

Que l'Oficina Espanyola de Patents i Marquis admetrà, només en suport de paper, els formularis obtinguts de la pàgina que posseeix en Internet amb els especificitats que indiqui. La qualitat d'impressió haurà de ser similar a la dels formularis en paper propi de l'Oficina Espanyola de Patents i Marquis. En el restant se sotmetran al règim general dels impresos.

 

El que és disposa als dos apartats anteriors no afecta a la presentació d'impresos en suport de paper que seguirà admetent-es com fins avui.
Aquesta Instrucció és publicarà en el Butlletí Oficial de la Propietat Industrial i entrarà en vigor l'endemà al de la seva publicació.

 

Madrid, 31 de març de 1998