Ministerio de Industria, Turismo y Comercio LogoMinisterior
 

Procedemento de nulidade e caducidade

 

Procedemento administrativo de nulidade

 

A través dun procedemento de nulidade, e previo pedimento dun interesado, a OEPM poderá declarar a nulidade dun rexistro de marca, nome comercial ou marca internacional con efectos en España, declarándose nese caso a invalidez dá concesión do rexistro.

 
  • 1. Solicitude da nulidade
  • 2. Traslado de nulidade e inicio da fase contraditoria
  • 3. Proba de uso
  • 4. Requirimentos
  • 5. Peche da fase contradictora
  • 6. Resolución

1

Solicitude da nulidade

Poderase presentar unha solicitude de nulidade de marca ante a OEPM baseándose nunha dás causas de nulidade absolutas ou relativas, recollidas na Lei de Marcas.

2

Traslado de nulidade e inicio da fase contraditoria

Trasladarase a solicitude de nulidade ao titular dá marca impugnada para que non prazo de 2 meses conteste á mesma presentando as alegacións e probas que considere pertinentes.

3

Proba de uso

Ou titular dá marca impugnada, na súa contestación, poderá pedir ao solicitante dá nulidade, que probe ou uso dás marcas anteriores nas que basea a súa solicitude. Se ou solicitante achega documentación probatoria do uso, darase traslado dá mesma para que ou titular presente as súas alegacións non prazo de 1 mes.

4

Requirimentos

A OEPM poderá requirir ás partes, cantas veces considere necesario, para que, nun prazo de entre 10 días e 1 mes, contesten as alegacións ou probas presentadas pola outra parte.

5

Peche da fase contradictora

Unha vez que as partes presentasen as súas alegacións e probas a OEPM acordará ou fin dá fase contraditoria.

6

Resolución

A OEPM resolverá sobre a solicitude de nulidade presentada. Dita resolución será susceptible de recurso de alzada ante a propia OEPM non prazo de 1 mes desde a súa publicación non BOPI.

 

 

 

Procedemento administrativo de caducidade

 

A través dun procedemento de caducidade, e previo pedimento dun interesado, a OEPM poderá declarar a caducidade de marcas, nomes comerciais ou marcas internacionais con efectos en España, que, debido a circunstancias que se produciron con posterioridade ao rexistro, poidan estar incursas nas causas de caducidade que recolle a Lei de Marcas.

 

 

1

Solicitud de la caducidad

Poderase presentar unha solicitude de caducidade de marca ante a OEPM baseándose nunha das causas recollidas na Lei de Marcas: falta de uso, vulgarización do signo ou signos enganosos.

 

Así mesmo, existen causas de caducidade específicas para as marcas colectivas ou de garantía.

2

Traslado de la caducidad e inicio de la fase contradictoria

Trasladarase a solicitude de caducidade ao titular da marca impugnada para que no prazo de 2 meses conteste á mesma presentando as alegacións e probas que considere pertinentes.

3

Procedimiento de caducidad por falta de uso

No caso de que a caducidade se base na falta de uso, o titular do rexistro impugnado contestará achegando a documentación probatoria correspondente.  Dita proba trasladarase   ao solicitante para que presente as súas alegacións no prazo de 1 mes.

4

Requerimientos

A OEPM poderá requirir ás partes, cantas veces considere necesario, para que, nun prazo de entre 10 días e 1 mes, contesten as alegacións ou probas presentadas pola outra parte.

5

Cierre de la fase contradictora

Unha vez que as partes presentasen as súas alegacións e probas a OEPM acordará o fin da fase contraditoria.

6

Resolución

A OEPM resolverá sobre a solicitude de caducidade presentada. Dita resolución será susceptible de recurso de alzada ante a propia OEPM no prazo de 1 mes desde a súa publicación no BOPI.