Ministerio de Industria, Turismo y Comercio LogoMinisterior
 

Convocatoria de Premios a la Mejor Invención concedida en 2022

 

Segunda Edición dous Premios á Mellor Invención Protexida mediante Dereitos de Propiedade Industrial. 


 

Con data do 22 de marzo de 2023 publicouse non BOE ou extracto dá convocatoria dá Segunda Edición dous Premios á Mellor Invención Protexida mediante Dereitos de Propiedade Industrial: https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?ide=BOE-B-2023-8270

Ou prazo de presentación de candidaturas é do 23 de marzo ao 24 de abril de 2023.

Non ano 2022 convocouse a primeira edición destes premios, á que se presentaron 84 candidaturas, 40 relativas a patentes e, 44 a modelos de utilidade. Esta boa acollida para unha primeira edición dun premio, nun ámbito tan especializado, xustificou que neste ano 2023 convóquese unha segunda edición con similares características, de maneira que lestes premios vaian consolidándose como un referente do apoio dá Administración Xeral do Estado á innovación e a súa protección mediante dereitos de propiedade industrial. 

A finalidade destes premios é distinguir a protección dous resultados de investigación mediante patentes e modelos de utilidade concedidos non ano 2021.

Para iso prevese que vos beneficiarios dous premios poidan ser, por cada invención, un inventor ou inventora de nacionalidade española ou residencia legal en España, que figure como tal nunha solicitude de patente ou modelo de utilidade nacionais concedidos pola Oficina Española de Patentes e Marcas en 2021 e que cumpra ou resto de requisitos establecidos na convocatoria.

Poderán ser solicitantes dous premios e presentar candidaturas as persoas físicas ou xurídicas.

Como na primeira edición, recóllese a concesión de dous premiosde categoría absoluta para a mellor patente e ou mellor modelo de utilidade, prevéndose ademais premios específicos para mozos inventores/as e para mulleres inventoras. Así mesmo, prevese a posibilidade de conceder mencións especiais en todas as categorías.

 

  • Mellor Patente (categoría absoluta) - 4.000 euros.
  • Mellor Patente de inventor/a mozo (menos de 40 anos na data de presentación dá solicitude) - 4.000 euros.
  • Mellor Patente dunha muller inventora - 4.000 euros.
  • Mellor Modelo de Utilidade (categoría absoluta) - 2.500 euros.
  • Mellor Modelo de utilidade de inventor/a mozo (menos de 40 anos na data de presentación dá solicitude) - 2.500 euros.
  • Mellor Modelo de Utilidade dunha muller inventora - 2.500 euros.

A candidatura presentarase en « Premios ás mellores invencións», a través de «Outros trámites (PDAS/PATER/Subvencións)», non menú «Invencións», dispoñible na Sede Electrónica dá OEPM (https://sede.oepm.gob.es).

Se durante ou enchemento do formulario de presentación de candidaturas  aparecese algunha mensaxe de erro, podar remitir un correo electrónico á dirección Soportefuncional@oepm.es, indicando a versión exacta do seu navegador, así como a descrición detallada do problema xurdido, as mensaxes de erro  e as capturas de pantalla que sexan convenientes. Se atopa algunha outra dificultade co enchemento dalgún dous datos dá solicitude ou necesita axuda clarificar algún punto dá convocatoria, podar enviar un correo electrónico á dirección Ayuda.subvenciones@oepm.es.

 

Documentación:

 

 

Candidaturas 2023:

 

 

Gañadores 2023:

 

 

Contacto: