Ministerio de Industria, Turismo y Comercio LogoMinisterior

Preguntas frecuentes

 

Respondemos todas aquellas dudas referentes a los diferentes procesos implicados en la propiedad industrial.

Borrar palabras clave
Todas
Propiedad Industrial
Marcas y Nombres Comerciales
Marcas colectivas y de garantía
Prueba de uso
Marcas internacionales
Transformaciones
Patente nacional y modelo de utilidad
Certificado complementario de protección
Patente europea y validación
Solicitud internacional PCT
Restablecimiento de derechos
Transmisiones y licencias
Tasas
Gestión y valoración de patentes
Representación
Agentes de la propiedad industrial (API)
Examen de calificación europeo (EQE)
Representación y Brexit
Clasificaciones

A necesidade de determinar o valor dunha patente pode vir esixida por factores tanto internos coma externos:

Internos

- optimizar os custos da carteira de patentes
- aliñar a estratexia de patentes coa estratexia xeral do negocio
- remunerar os inventores

Externos

- financiamento
- licenzas
- fusións e adquisicións
- contabilidade (NIC 38)
- taxación obrigatoria (concursos, danos)

Os coñecementos necesarios para levar a cabo unha taxación dependen en boa medida do propósito desta. Unha taxación completa require experiencia en moitas áreas, incluído márketing, finanzas, I+D e estratexia, polo que é unha boa idea usar un equipo interdisciplinario. Para asegurar un resultado significativo, o equipo debe incluír expertos tanto no campo técnico da patente coma en taxación de patentes.

Os métodos utilizados para a taxación deben ser transparentes, para que os resultados poidan ser comprobados e verificados. O apoio de intermediarios, por exemplo Centros PATLIB ou oficinas nacionais de patentes, poden axudar á taxación. Tales intermediarios tamén poden aconsellar sobre como interpretar e tirar proveito dos resultados da taxación.

Á parte do propio solicitante, o valor dunha patente interésalles fundamentalmente ós institutos de transferencia de tecnoloxía, ós bancos e ás empresas de capital risco.

As investigacións realizadas identificaron unha serie de indicadores que poden usarse na determinación do valor dunha patente.

O número de citas posteriores utilízase frecuentemente como un potente indicador do valor dunha patente.As citas posteriores prodúcense cando a patente que se está valorando resulta citada en documentos posteriores. O resultado observable da análise das citas é unha rede de vínculos chamada «rede de citas da patente», que se utiliza para a taxación. O número de citas que recibe unha patente indica a súa importancia científica, e polo tanto o seu valor.

Outros indicadores do valor da patente serían:

- o número e a calidade das reivindicacións
- o tamaño da familia de patentes
- a duración da patente
- o resultado das oposicións á solicitude de patente

Estes factores ou «indicadores de valor» poden afectar ó valor da patente tanto positiva como negativamente. Do mesmo xeito que os factores como a situación, o número de habitacións, a proximidade de colexios… afectan ó valor dunha casa.