Ministerio de Industria, Turismo y Comercio LogoMinisterior
 

Preguntes freqüents propietat industrial

Gràcies a la propietat industrial s'obtenen uns drets d'exclusiva sobre determinades creacions immaterials que es protegeixen com a veritables drets de propietat.

A Espanya, hi ha diversos tipus de drets de propietat industrial:

- Dissenys industrials: protegeixen l'aparença externa dels productes

- Marques i noms comercials (signes distintius): protegeixen combinacions gràfiques i/o denominatives que ajuden a distingir en el mercat uns productes o serveis d'altres de similars que ofereixen altres agents econòmics.

- Patents i models d'utilitat: protegeixen invencions consistents en productes i procediments susceptibles de reproducció i/o utilització amb finalitats industrials

- Topografies de semiconductors: protegeixen el (l'esquema de) traçat de les diferents capes i elements que formen un circuit integrat, la seva disposició tridimensional i les seves interconnexions, és a dir, allò que, en definitiva, constitueix la seva "topografia".

Per a cada un d'aquests drets hi ha una legislació aplicable que es pot consultar a l'apartat de “Normativa” de la pàgina web (http://www.oepm.es/es/propiedad_industrial/Normativa/)

Els drets de propietat industrial permeten que la persona que els ostenta pugui decidir qui pot usar-los i com pot usar-los.

Aquests drets s'atorguen a partir d'un procediment que duu a terme l'organisme competent (a Espanya, l'Oficina Espanyola de Patents i Marques) i la seva protecció s'estén a tot el territori nacional.

El registre dels drets de propietat industrial no és obligatori però sí que és recomanable, ja que el dret exclusiu neix del registre vàlidament efectuat.

Els documents necessaris per sol•licitar la protecció d'un dret de propietat industrial depenen de la modalitat. En general, es pot indicar que les dades mínimes per obtenir una data de presentació són les següents:

- Una declaració expressa o implícita de la sol•licitud del títol.

 - Dades que identifiquin el sol•licitant.

 - En el cas de les patents i els models d'utilitat, una descripció.

 - En el cas dels signes distintius i el disseny industrial, una reproducció del signe distintiu o del disseny industrial, juntament amb una indicació dels productes als quals s'aplicarà

A la sol•licitud presentada, se li atorga dia, hora i minut de presentació i un número que identificarà l'expedient i que no es modificarà mai.

En cas que hi hagi una irregularitat que impedeixi atorgar una data de presentació, es notificarà al sol•licitant perquè l'esmeni en els terminis que indiqui la llei per a cadascuna de les modalitats de propietat industrial i, en aquest cas, la data de presentació serà la del dia en què s'hagi rebut l'escrit d'esmena. Si no s'esmena, la sol•licitud es considerarà desistida.

A Espanya, la propietat industrial protegeix totes les creacions que estan relacionades amb la indústria: patents i models d'utilitat, signes distintius i dissenys.

Per contra, la propietat intel·lectual es reserva per a la protecció de les creacions de l'esperit en les quals queda plasmada la personalitat de l'autor, ja que es tracta de creacions úniques i no produïdes industrialment o en sèrie.

Aquestes creacions poden ser obres literàries i artístiques, com ara novel·les, poemes i obres de teatre, pel·lícules, obres musicals, obres d'art, dibuixos, pintures, fotografies i escultures o dissenys arquitectònics, així com les regles per a jocs i els programes d'ordinador.

Cada propietat té les seves pròpies lleis i els organismes encarregats de la seva gestió també són diferents: l'Oficina Espanyola de Patents i Marques intervé en el reconeixement dels drets de propietat industrial i el Registre de la Propietat Intel·lectual en el dels drets de propietat intel·lectual.

L'organització i les adreces del Registre de la Propietat Intel·lectual es poden consultar aquí.