Ministerio de Industria, Turismo y Comercio LogoMinisterior
 

Ajuts estatals

 

 
Reducció del 50% de determinades taxes per a la tramitació i manteniment de Patents i Models d'Utilitat a personis físiques i pimes emprenedores.

 

Reducció d'un 50% dels taxes per presentació de la sol·licitud, petició de l'Informi sobre l'Estat de la Tècnica (IET), examen substantiu i 3ª, 4ª i 5ª anualitats per a personis físiques i pimes que tinguin la condició d'emprenedors.

 

Descompte respecte dels drets de Patent i Model d'Utilitat que se sol·licitin a partir de data 2 d'abril de 2017.

 

Per al cas de patents aquesta reducció s'estiguin també als taxes petició d'examen i examen substantiu.

 

A fi de gaudir del benefici anterior, el emprenedor, ja sigui pime o persona física, haurà de presentar una petició de reducció de taxes i  acreditar la seva condició d'emprenedor amb la següent documentació:

 

 • Els personis físiques  hauran d'acreditar el desenvolupament d'activitat econòmica podent a tal fi aportar el document d'alta en el Cens d'Empresaris, Professionals i Retenedores o acudir a qualsevol altre mitjà reconegut en Dret.
 • Els emprenedors amb la condició de “PIME” podran demostrar per qualsevol mitjà reconegut en Dret que desenvolupen activitat econòmica empresarial o professional i tenen menys de 250 treballadors, un volum de negoci de menys de 50 M€/any, i un balanç inferior a 43 M€ (Recomanació 2003/361/CE de la Comissió Europea de 6 de maig de 2003).

 

Bonificació per a universitats públiques espanyoles d'un 50% de totes els taxes de tramitació i manteniment de Patents i Models de, amb possibilitat del 100% si demostren explotació.

 

L'OEPM reconeixerà la bonificació del 100% a aquelles universitats públiques espanyoles que acreditin haver realitzat una explotació econòmica real i efectiva de la Patent o del Model d'Utilitat dins del termini que expiri més tard dels dos següents: quatre anys donis de la data de sol·licitud de la patent o de tres donis de la data de publicació de la concessió.

 

El requisit d'explotació real i efectiva haurà de complir-s'una vegada transcorregut el termini indicat i durant tota la vigència del dret de patent o model d'utilitat. El compliment d'aquest requisit és comprovarà cada vegada que és realitzi el pagament del 50 % de la corresponent taxa sense perjudici que posteriorment se sol·liciti la devolució de l'import dels taxes abonades

 

 

Propietat Industrial i Llei de l'Impost de societats: Patent Box

 

El Patent Box és una figura legal que te l'objectiu de potenciar el creixement econòmic dels empreses a través de actius intangibles com a patents, models d'utilitat, certificats complementaris de protecció de medicaments i de productes fitosanitaris, dibuixos i models legalment protegits, que derivin d'activitats de recerca i desenvolupament i innovació tecnològica, i programari avançat registrat que derivi d'activitats de recerca i desenvolupament.

 

El Patent Box permet la reduccióen un elevat percentatge dels ingressos a integrar a la base imposable (exempció d'impostos immediata), procedents de la cessió del dret d'ús o explotació d'aquests actius intangibles.

 

En cap cas donessin dret a la reducció els rendes procedents de la cessió del dret d'ús o d'explotació, o de la transmissió de marquis, obris literàries, artístiques o científiques, incloses els pel·lícules cinematogràfiques, de drets personals susceptibles de cessió, com els drets d'imatge, de programis informàtics, equips industrials, comercials o científics, ni de qualsevol altre dret o actiu diferent dels assenyalats a l'apartat anterior.

 

La seva aplicació a Espanya està regulada per el Article 68 “Reducció dels rendes procedents de determinats actius intangibles” de la Llei 6/2018, de 3 de juliol, de Pressupostos Generals de l'Estat per a l'any 2018, que va modificar l'article 23 de la Llei 27/2014, de 27 de novembre, de l'Impost de societats.

 

D'acord amb la nova redacció de l'article 23 de la Llei de l'Impost de societats, els rendes positives procedents de la cessió del dret d'ús o d'explotació de patents, models d'utilitat, certificats complementaris de protecció de medicaments i de productes fitosanitaris, dibuixos i models legalment protegits, que derivin d'activitats de recerca i desenvolupament i innovació tecnològica, i programari avançat registrat que derivi d'activitats de recerca i desenvolupament, tindran dret a una reducció a la base imposable en el percentatge que resulti de multiplicar per un 60 per cent el resultat del següent coeficient:

 

COEFICIENT =

Despeses directes CREACIÓ de l'actiu intangible del cedent + despeses de SUBCONTRACTACIÓ NO VINCULADA amb l'empresa

Despeses de CREACIÓ de l'actiu intangible del cedent + despeses de SUBCONTRACTACIÓ

(vinculats i no vinculats) + despeses ADQUISICIÓ actiu intangible

 

L'import del numerador del coeficient s'incrementarà en un 30 per cent, sempre que és compleixi que el numerador no superi a l'import del denominador.

 

En l'anterior coeficient no han d'incloure's els despeses financeres, amortitzacions d'immobles i aquelles despeses que no és trobin directament relacionats amb la creació de l'actiu. El resultat de l'anterior coeficient mai pot ser superior a1 .

 

Mitjançant aquesta fórmula, com més gran sigui el denominador, és a dir, els despeses indirectes, de subcontractació amb tercers vinculats o d'adquisició respecte del total de despeses de creació menor serà la reducció aplicable a l'empresa cedent.

 

Amb això és pretén que aquells contribuents que acreditin haver desenvolupat directament una activitat inventora siguin els que és beneficiïn en major mesura de la reducció fiscal en comptes d'aquells altres que és limitin a encarregar o comprar a tercers, a Espanya o a l'estranger, el fruit d'aquesta activitat inventora. 

 

Més Informació

 

 • BOE

  alt

 

Informació i contacti:

 

Agència Estatal de l'Administració Tributària

 

Telèfon: 91 554 87 70 (accessible també a través del 901 335 533)

 

Ajudes a la Internacionalicación

 

 • Ajudes a la Promoció Tecnològica Internacional (CDTI)

  alt
 • Programa ICEX Next

  alt