Ministerio de Industria, Turismo y Comercio LogoMinisterior
 

Instrucción pola que se introducen os formularios normalizados na internet

 

Instrución do 24 de marzo de 1998, dá Oficina Española de Patentes e Marcas, pola que se introducen vos seus formularios normalizados na páxina que posúe en Internet.

 

Ou artigo 70.4 dá Lei 30/1992, do 26 de novembro, de Réxime Xurídico dás Administracións Públicas e do Procedemento Administrativo Común establece que as Administracións deben establecer modelos e sistemas normalizados de solicitudes cando trátese de procedementos que impliquen a resolución numerosa dunha serie de procedementos; lestes modelos deben estar a disposición dúas cidadáns.

 

Non ámbito dá propiedade industrial ou artigo 3 do Regulamento para a execución dá Lei de Patentes aprobado por Real Decreto 2245/1986, do 10 de outubro, e ou artigo 2.1 do Regulamento para a execución dá Lei de Marcas aprobado por Real Decreto 645/1990, do 18 de maio, prevén a utilización de impresos normalizados.

 

Por outra banda, ou artigo 45 dá Lei 30/1992, do 26 de novembro, de Réxime Xurídico dás Administracións Públicas e do Procedemento Administrativo Común regula a incorporación de medios técnicos ao desenvolvemento dá actividade dás Administracións Públicas cuxo emprego impulsarase. Este artigo atópase desenvolvido polo Real Decreto 263/1996, do 16 de febreiro, polo que se regula a utilización de técnicas electrónicas, informáticas e telemáticas pola Administración Xeral do Estado.

 

A dispoñibilidade dunha páxina en Internet por parte desta OEPM permite ou enchemento dous formularios normalizados a través deste medio.

 

En virtude do exposto, dispoño ou que segue:

 

Que a Oficina Española de Patentes e Marcas poderá introducir, na páxina que posúe en Internet, vos formularios normalizados que se utilizan nos distintos procedementos administrativos.

 

Que a Oficina Española de Patentes e Marcas admitirá, só en soporte de papel, vos formularios obtidos dá páxina que posúe en Internet coas especificidades que indique. A calidade de impresión deberá ser similar á dous formularios en papel propio dá Oficina Española de Patentes e Marcas. Non restante someteranse ao réxime xeral dous impresos.

 

Ou disposto nos dous apartados anteriores non afecta á presentación de impresos en soporte de papel que seguirá admitíndose como ata a data.
Esta Instrución publicarase non Boletín Oficial dá Propiedade Industrial e entrará en vigor ou día seguinte ao dá súa publicación.

 

Madrid, 31 de marzo de 1998