Ministerio de Industria, Turismo y Comercio LogoMinisterior
 

Catálogo de Datos

Advertencia

Para facilitar as tarefas de dixitalización, por favor, presenta os formularios impresos a unha soa cara.

Información

As persoas xurídicas, os que exerzan unha actividade profesional para a cal se requira a colexiación obrigatoria (art. 14 Lei 39/2015 PAC) e os axentes da propiedade industrial están obrigados a relacionarse coa OEPM por medios electrónicos.

 

Presentación de poderes xerais

 

 

Solicitude de rexistro de axente de propiedade industrial
xeral

 

 

Solicitud de examen de agente de la propiedad industrial

 

 

Información complementaria