Ministerio de Industria, Turismo y Comercio LogoMinisterior
 

Que é a propiedade industrial e que se pode protexer?

 

A propiedade industrial é ou dereito exclusivo que posúe unha persoa física ou xurídica sobre unha invención un signo distintivo ou un deseño industrial.

 

En España vos dereitos de propiedade industrial son:

 

- Deseños industriais: protexen a aparencia externa dúas produtos.

 

- Marcas e nomes comerciais: protexen signos distintivos, xa sexan combinacións  gráficas e/ou denominativas, que axudan a distinguir uns produtos ou servizos doutros idénticos ou similares para produtos ou servizos idénticos ou similares dous competidores non mercado.

 

- Patentes e modelos de utilidade: protexen invencións que poden referirse a un procedemento novo, un aparello novo, un produto novo ou un perfeccionamento ou mellora dous mesmos susceptibles de reprodución e reiteración con fins industriais.

 

- Topografías de semiconductores: protexen ou (esquema de) trazado dás distintas capas e elementos que compoñen un circuíto integrado, a súa disposición tridimensional e as súas interconexións, é dicir, ou que en definitiva constitúe a súa "topografía".

 

 

Para cada un destes dereitos hai unha lexislación aplicable, sendo vos textos básicos vos seguintes:

 

- Patentes e modelos. Lei 24/2015 do 24 de xullo, de Patentes

 

- Signos distintivos Lei 17/2001 do 7 de decembro de Marcas

 

- Deseños industriais Lei 20/2003, do 7 de xullo, de Protección Xurídica do Deseño Industrial

 

- Topografías de semiconductores Lei 11/1988, do 3 de maio de Protección Xurídica dás Topografías dúas Produtos Semiconductores