Ministerio de Industria, Turismo y Comercio LogoMinisterior
 

Axudas e subvencións

 

Que é unha axuda e clases de axudas que se poden solicitar.

 

Como é sabido, a patente concede ao seu titular un dereito exclusivo sobre ou obxecto dá súa invención durante un prazo de vinte anos. Este dereito de exclusiva constitúe un verdadeiro monopolio que, en non poucas ocasións, posúe unha importancia económica considerable. É precisamente ou valor económico deste monopolio ou que permite ao titular dá patente amortizar ou investimento que realizou en desenvolver un novo produto ou un novo procedemento.

 

Agora ben, para obter unha patente, é necesario afrontar uns gastos que poden ser moi cuantiosos, especialmente se se desexa obter protección en varios países.

 

Con obxecto de aliviar esta carga financeira, que resulta especialmente gravosa nos primeiros anos de solicitude de patente, podar obterse algunha dás axudas e subvencións que conceden as distintas Administracións públicas. A maioría destas axudas forman parte de programas máis amplos de promoción dun determinado sector económico ou de axudas a para internacionalización dás empresas radicadas nunha rexión determinada.

 

A información inserida nesta páxina web é orientativa e non vinculante. A actualización e revisión dá mesma, corresponde aos respectivos organismos e entidades. A OEPM revisará e modificará vos datos cando lle sexa comunicado algún cambio sen que poida garantirse, por tanto, a veracidade do seu contido.