Ministerio de Industria, Turismo y Comercio LogoMinisterior
 

Axudas estatais

 

 
Redución do 50% de determinadas taxas para a tramitación e mantemento de Patentes e Modelos de Utilidade a persoas físicas e pemes emprendedoras.

 

Redución dun 50% dás taxas por presentación dá solicitude, pedimento do Informe sobre ou Estado dá Técnica (IET), exame substantivo e 3ª, 4ª e 5ª anualidades para persoas físicas e pemes que teñan a condición de emprendedores.

 

Desconto respecto dous dereitos de Patente e Modelo de Utilidade que se soliciten a partir de data 2 de abril de 2017.

 

Para ou caso de patentes dita redución esténdese tamén a táxalas pedimento de exame e exame substantivo.

 

Co fin de gozar do beneficio anterior, ou emprendedor, xa sexa peme ou persoa física, deberá presentar un pedimento de redución de taxas e  acreditar a súa condición de emprendedor coa seguinte documentación:

 

  • As persoas físicas  deberán acreditar ou desenvolvemento de actividade económica podendo a tal fin achegar ou documento de alta non Censo de Empresarios, Profesionais e Retenedores ou acudir a calquera outro medio recoñecido en Dereito.
  • Vos emprendedores coa condición de “PEME” poderán demostrar por calquera medio recoñecido en Dereito que desenvolven actividade económica empresarial ou profesional e teñen menos de 250 traballadores, un volume de negocio de menos de 50 M€/ano, e un balance inferior a 43 M€ (Recomendación 2003/361/CE dá Comisión Europea do 6 de maio de 2003).

 

Bonificación para universidades públicas españolas dun 50% de todas as taxas de tramitación e mantemento de Patentes e Modelos de, con posibilidade do 100% se demostran explotación.

 

A OEPM recoñecerá a bonificación do 100% a aquelas universidades públicas españolas que acrediten realizar unha explotación económica real e efectiva dá Patente ou do Modelo de Utilidade dentro do prazo que expire máis tarde dúas dous seguintes: catro anos desde a data de solicitude dá patente ou de tres desde a data de publicación dá concesión.

 

Ou requisito de explotación real e efectiva deberá cumprirse unha vez transcorrido ou prazo indicado e durante toda a vixencia do dereito de patente ou modelo de utilidade. Ou cumprimento do este requisito comprobarase cada vez que se realice ou pago do 50 % dá correspondente taxa sen prexuízo de que posteriormente se solicite a devolución do importe dás taxas aboadas

 

 

Propiedade Industrial e Lei do Imposto sobre Sociedades: Patent Box

 

Ou Patent Box é unha figura legal que ten ou obxectivo de potenciar ou crecemento económico dás empresas a través de activos intangibles como patentes, modelos de utilidade, certificados complementarios de protección de medicamentos e de produtos fitosanitarios, debuxos e modelos legalmente protexidos, que deriven de actividades de investigación e desenvolvemento e innovación tecnolóxica, e software avanzado rexistrado que derive de actividades de investigación e desenvolvemento.

 

Ou Patent Box permite a reduciónnunha elevada porcentaxe dous ingresos a integrar na base impoñible (exención de impostos inmediata), procedentes da cesión do dereito de uso ou explotación dúas estes activos intangibles.

 

En ningún caso darán dereito á redución as rendas procedentes dá cesión do dereito de uso ou de explotación, ou dá transmisión de marcas, obras literarias, artísticas ou científicas, incluídas as películas cinematográficas, de dereitos persoais susceptibles de cesión, como vos dereitos de imaxe, de programas informáticos, equipos industriais, comerciais ou científicos, nin de calquera outro dereito ou activo distinto dous sinalados non apartado anterior.

 

A súa aplicación en España está regulada por ou Artigo 68 “Redución dás rendas procedentes de determinados activos intangibles” dá Lei 6/2018, do 3 de xullo, de Orzamentos Xerais do Estado para ou ano 2018, que modificou ou artigo 23 dá Lei 27/2014, do 27 de novembro, do Imposto sobre Sociedades.

 

De acordo coa nova redacción do artigo 23 dá Lei do Imposto sobre Sociedades, as rendas positivas procedentes dá cesión do dereito de uso ou de explotación de patentes, modelos de utilidade, certificados complementarios de protección de medicamentos e de produtos fitosanitarios, debuxos e modelos legalmente protexidos, que deriven de actividades de investigación e desenvolvemento e innovación tecnolóxica, e software avanzado rexistrado que derive de actividades de investigación e desenvolvemento, terán dereito a unha redución na base impoñible na porcentaxe que resulte de multiplicar por un 60 por cento ou resultado do seguinte coeficiente:

 

COEFICIENTE =

Gastos directos CREACIÓN do activo intangible do cedente + gastos de SUBCONTRATACIÓN NON VINCULADA coa empresa

Gastos de CREACIÓN do activo intangible do cedente + gastos de SUBCONTRATACIÓN

(vinculados e non vinculados) + gastos ADQUISICIÓN activo intangible

 

Ou importe do numerador do coeficiente incrementarase nun 30 por cento, sempre que se cumpra que ou numerador non supere ao importe do denominador.

 

Non anterior coeficiente non han de incluírse vos gastos financeiros, amortizacións de inmobles e aqueles gastos que non se atopen directamente relacionados coa creación do activo. Ou resultado do anterior coeficiente nunca pode ser superior a 1.

 

Mediante esta fórmula, canto maior sexa ou denominador, é dicir, vos gastos indirectos, de subcontratación con terceiros vinculados ou de adquisición respecto do total de gastos de creación menor será a redución aplicable á empresa cedente.

 

Con iso preténdese que aqueles contribuíntes que acrediten desenvolver directamente unha actividade inventora sexan vos que se beneficien en maior medida dá redución fiscal non canto daqueloutros que se limitan a encargar ou comprar a terceiros, en España ou non estranxeiro, ou froito dá este actividade inventora. 

 

Máis Información

 

 

Información e contacto:

 

Axencia Estatal dá Administración Tributaria

 

Teléfono: 91 554 87 70 (accesible tamén a través do 901 335 533)

 

Axudas á Internacionalicación